Perehdytys tukee työhön sitoutumista ja lisää potilasturvallisuutta

28.06.2021

Sosiaali- ja terveysalalla henkilökunnan vaihtuvuus on suurta, ja tulevaisuudessa kilpailu osaavasta henkilökunnasta korostuu entisestään. Perehdytykseen panostamalla voidaan tukea ammattilaisten työssä selviytymistä, työhyvinvointia ja sitoutumista työhön.

Henkilöstövoimavarojen johtaminen on noussut yhä suuremman kiinnostuksen kohteeksi viime vuosina. Johtamisessa tärkeitä tekijöitä ovat erityisesti työntekijöiden osaaminen, kehittyminen sekä organisaatioon sitoutuminen.

Ruut Hyvösaho tutki Turun ammattikorkeakoulun Master School -opinnäytetyössään, miten yksityissektorin poliklinikan sairaanhoitajat ja esimiehet kokevat perehdytyksen nykytilan ja millaisia kehittämistoiveita heillä on perehdytyksen suhteen. Työssä selvitettiin myös, millainen merkitys perehdytyksellä on työhön sitoutumiseen.

Onnistunut perehdyttäminen palvelee koko työyhteisöä

Perehdytyksen tarkoituksena on saada uusi työntekijä mahdollisimman nopeasti osaksi organisaatiota ja työyhteisöä sekä oppimaan työnkuvaan kuuluvat työtehtävät. Perehdyttäminen vaikuttaa tutkitusti uuden työntekijän työssä pysymiseen, työhyvinvointiin ja organisaatiositoutumiseen. Parhaimmillaan onnistunut perehdyttäminen palvelee uuden työntekijän lisäksi koko työyhteisöä.

Opinnäytetyöhön sisältyneen laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin ryhmähaastatteluin poliklinikan sairaanhoitajilta ja esimiehiltä. Haastattelut toteutettiin kolmessa ryhmässä, joihin osallistui kahdeksan henkilöä.

Tutkimuksen tulosten mukaan perehdytyksen kehittämistarpeina nähtiin riittävien resurssien kohdentaminen perehdytysjaksolle ja perehdyttäjien koulutus. Tuloksista ilmeni, että perehdytys auttaa sote-alan ammattilaisia sitoutumaan sekä omaan työyksikköönsä että organisaatioon.

Uusi sähköinen perehdytysopas takaa hoitotyön laadun

Tutkimustulosten perusteella tuotettiin yksityissektorille sähköinen perehdytysopas, johon koottiin keskitetysti kaikki sairaanhoitajan perehdytyksessä tarvittavat materiaalit. Oppaassa olevat käytännön ohjeet on koottu organisaation intrasta sekä vanhoista perehdytysmateriaaleista.

Perehdytysoppaaseen sisällytettiin viisi osiota: perehdytykseen valmistautuminen, perehdytys organisaatioon, perehdytys yksikköön/toimipaikkaan ja perehdytys sairaanhoitajan tehtäviin. Yhtenä erillisenä osiona luotiin poliklinikan paikalliset työohjeet.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa lisää tietoa ja ymmärrystä perehdytyksestä ja sitä kautta kehittää sairaanhoitajien perehdytysmateriaalia poliklinikalla. Kehittämisprojektin tuotoksena syntynyt materiaali helpottaa ja nopeuttaa uuden työntekijän perehtymistä poliklinikan toimintaan, mikä puolestaan parantaa potilasturvallisuutta, hoitotyön laatua sekä yksikön vetovoimaisuutta.

Ruut Hyvösahon opinnäytetyön arkistokappale on saatavilla Turun AMK:n päätearkistosta, josta se on lainattavissa kirjaston aukioloaikoina.

 

Teksti

Ruut Hyvösaho
sairaanhoitaja (YAMK)

Minna Salakari
FT, lehtori
Turun AMK