Urheilu ei suojaa nuorta nikotiinituotteiden käytöltä – tietoa ja tukea some-kampanjasta

04.10.2021

Nuorten tupakointi on vähentynyt tasaisesti, mutta edelleen huolestuttuvana näyttäytyvät nikotiinivalmisteiden käytön monipuolistuminen sekä urheilevien nuorten nuuskan käyttö. Master Schoolin opinnäytetyössä tunnistettiin vertaispaineen merkitys urheilevien nuorten ryhmäytymiseen ja nuuskan käytön aloittamiseen. Opinnäytetyön tuotoksena luotiin sosiaalisen median kampanjarunko nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisyyn.

Nuoruus on ajanjakso, jolloin sosiaaliset normit vahvistuvat ja merkittävät fyysiset ja psyykkiset muutokset tapahtuvat. Selviytyäkseen näistä suurista muutoksista nuorilla saattaa ilmetä riskikäyttäytymistä, kuten erilaisten päihteiden käyttöä. Tämä taas voi johtaa aikuisuudessa vakiintuneeseen päihteiden käyttöön.

Nuorten tupakointi on vähentynyt tasaisesti 2000-luvulla, mutta vaihtoehtoisten nikotiinituotteiden, kuten nuuskan ja sähkösavukkeiden, käyttö on lisääntynyt. Huolestuttuvana näyttäytyvät erityisesti tyttöjen päivittäinen nuuskan käytön lisääntyminen sekä nikotiinivalmisteiden käytön monipuolistuminen –  nuoret käyttävät erilaisia valmisteita rinnakkain.

Nuuskan käytön haittavaikutuksista tiedollisia puutteita

Nuuskan käyttö on yleistä myös urheilevien nuorten keskuudessa, ja nuuskan koetaan jopa kuuluvan urheilukulttuuriin, erityisesti osaksi joukkuelajeja, kuten jääkiekko ja jalkapallo. Tiedetään, että urheilevien nuorten tietoisuus nuuskan haitallisuudesta on heikkoa. Päihteiden ja nikotiinituotteiden käytön aloittamisen riskiä lisäävät muun muassa vertaisten tupakointi sekä erilaiset sosiaaliset ryhmät, joihin nuori kuuluu.

Nuorten terveyden edistämisessä saavutetaan sitä parempia tuloksia, mitä enemmän toiminnassa huomioidaan ja asetetaan keskiöön murrosikä eikä niinkään mitään yksittäistä ilmiötä, kuten mielenterveys. Näin voidaan saavuttaa pysyvämpiä terveystavoitteita pitkälle aikuisuuteen.

Urheilevilla nuorilla urheilu ei ole suojaava tekijä nikotiinituotteiden kokeilulle. He kokeilevat rajojaan samalla tavalla kuin nuoret, jotka eivät harrasta urheilua. Urheilevat nuoret tiedostavat savukkeiden haittavaikutukset urheilusuoritukseen, mutta esimerkiksi nuuskan käytön haittavaikutuksista on tutkitusti huomattavia tiedollisia puutteita.

Some-kampanja nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisyyn

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin opinnäytetyössä tarkoituksena oli tunnistaa nuorten ja urheilevien nuorten vertaispaineen merkitys ryhmäytymiseen ja nikotiinituotteiden käytön aloittamiseen. Tavoitteena oli edistää nuorten terveyttä, lisätä tietoa nikotiinituotteiden terveyshaitoista sekä ennaltaehkäistä nikotiinituotteiden käytön aloittamista. Kehittämisprojektin tutkimuksellinen osio toteutettiin dialogisen keskustelun ja tulevaisuusvertaan menetelmin.

Kehittämisprojektina työstetyn opinnäytetyön tuotoksena luotiin sosiaalisen mediaan kampanjarunko nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisyyn. Kampanjarunko laadittiin urheilevien nuorten itsensä tuottamasta materiaalista, jota täydennettiin urheilupsykologin kanssa käydyn dialogisen keskustelun tuloksin.

Some-kampanjan teemoiksi nousivat vertaispaine, vuorten toiminta ryhmässä, urheilevan nuoren valinnat, tieto ja tietoisuus sekä motivaatio. Kampanja toteutetaan osana alueellista Säkitön syyskuu -kampanjaa, jonka kohderyhmänä ovat 5.–9.-luokkalaiset, lukiolaiset sekä ammattikoululaiset nuoret. Opinnäytetyössä luodussa some-kampanjassa on sisällöllisesti huomioitu erityisesti urheilevat nuoret.

Kehittämisprojekti oli osa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektia, jossa tavoitteena oli kehittää uudenlaisia toimintamalleja nuorten nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi osallistamalla nuoria niiden luomiseen.

Lue lisää kehittämisprojektista ja siinä luodusta some-kampanjasta Riitta Inkilän opinnäytetyöstä.

 

Lähteet:

Diehl, K.; Thiel, A.; Zipfel, S.; Mayer, J.; Litaker, D.G & Schneider, S. 2012. How healthy is the behavior of young athles? A systematic literature review and meta-analyses. Jornal of Sports Science & Medicin. Vol. 11(2), 201-220. Viitattu 17.1.2021 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3737871/

Kulju, J. & Kulju, R. 2003. Urheilulukiolaisten tupakan ja nuuskan käyttö. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteellinen tiedekunta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Viitattu 25.3.2018 https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/9650/G0000113.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Piispa. M. 2017. Sammuuko savuke, nouseeko nuuska? Tutkimus yläkouluikäisten tupakkatuotteisiin liittyvistä mielikuvista ja kokemuksista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 199.

Sawyer, SM.; Afifi, RA.; Bearinger, LH.; Blakemore, S.; Dick, B.; Ezeh, AC. & Patton GC. 2012. Adolescence: a foundation for future health. The Lancet. Vol. 379, 1630-1640. Viitattu 3.1.2021

THL 2021. Viitattu 20.1.2021. https://thl.fi/fi/

 

Teksti:

Riitta Inkilä
YAMK-opiskelija, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Turun AMK

Minna Salakari
FT, lehtori
Turun AMK