Viihtyisämpi oppilaitosympäristö – terveellisemmät välitunnit?

01.11.2021

Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat toteuttivat keväällä Turun ammatti-instituutin koulutaloissa oppilasympäristön kartoituksen, johon sisältyi opiskelijagallup. Kartoituksen ja gallupin tulosten mukaan kouluympäristöön panostamalla voidaan vaikuttaa sekä nuorten elintapavalintoihin että kouluviihtyvyyteen.

Turun ammatti-instituutissa välitunteja vietetään usein istuen, kavereiden kanssa jutellen tai puhelinta käyttäen. Toisinaan pelataan biljardia, pingistä tai muuta peliä. Jotkut juovat kahvia tai muuta juomaa, joku käy tupakalla tai lähikaupassa.

Moni opiskelija kaipaa välitunneille enemmän raitista ilmaa ja liikuntaa tai muuta aktiivista tekemistä. Oppilaitoksiin toivotaan lisää erilaisia liikunta- ja pelivälineitä sekä niiden parempaa käyttömahdollisuutta.  Myös viihtyisiä oleilupaikkoja ja mukavia sohvia sekä ulos pöytäryhmiä, terasseja ja kaunista kasvillisuutta kaivataan lisää.

Ammattikoululaiset käyttävät tupakkatuotteita enemmän kuin lukiolaiset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyn mukaan ammattiin opiskelevat käyttävät tupakkatuotteita huomattavasti enemmän kuin lukiolaiset. Päihteiden käyttö on myös yleisempää ammattiin opiskelevien keskuudessa. Lisäksi he kokevat terveytensä keskimäärin heikommaksi kuin muut toisen asteen opiskelijat.

Ammattikoululaisten runsaaseen tupakointiin ja terveystottumuksiin pureutuu ANKKURI-hanke, joka on THL:n rahoittama ja Turun ammattikorkeakoulun hallinnoima kolmivuotinen tutkimus- ja kehittämishanke. ANKKURI edistää ammattikoululaisten nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisyä ja lopettamisen tukemista sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tavoitteena on terveyden edistämisen juurruttaminen osaksi ammattioppilaitosten toimintaa.

Nykyään tupakka- ja muita nikotiinituotteita ei saa enää käyttää koulujen tai oppilaitosten alueilla. Tästä on säädetty laissa, ja kielto koskee myös koulujen ja oppilaitosten ulkopuolisia henkilöitä.

Välituntigallup ja oppilaitosympäristön kartoitus

Sosionomiopiskelijat toteuttivat keväällä 2021 kolmessa Turun ammatti-instituutin (TAI) koulutalossa oppilasympäristön kartoituksen, johon sisältyi opiskelijagallup. Oppilaitosympäristö-projekti oli ANKKURI-hankkeen toimeksianto, jossa jatkettiin syksyllä 2020 aloitettua, silloin kahdessa koulutalossa toteutettua, vastaavaa toimeksiantoa.

Gallup toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä. Vastaajina oli TAI:n opiskelijoita ja oppilaitosten henkilökuntaan kuuluvia ammattilaisia. Gallupin kysymykset koskivat oppilaitoksen ympäristön viihtyisyyttä, hyviä ja huonoja puolia, välituntitekemisen mahdollisuuksia, nykykäytäntöjä ja vastaajien toiveita kouluympäristöstä. Kysyimme myös, millä tavalla oppilaitoksen ympäristö motivoi liikkumaan, kaivataanko välitunneille ohjattua toimintaa tai aikuisen läsnäoloa ja mikä vähentäisi vastaajien mielestä tupakkatuotteiden ja energiajuomien käyttöä.

Projektissa kartoitettiin lisäksi oppilaitoksen fyysistä ympäristöä sekä sisällä että pihalla koulutaloilla vieraillen. Ympäristöstä havainnoitiin oppilaitoksen alueella olevia viihtyisiä oleskelupaikkoja, kalusteita, kasvillisuutta, yleistä siisteyttä ja tunnelmaa. Myös mahdollisuuksia välituntien mielekkäälle tekemiselle, kuten liikunnalle tai rauhoittumiselle, kartoitettiin.

Millainen on unelmien välitunti?

Kyselyn vastausten perusteella ammattikoululaiset viettävät melko paljon välitunteja istuskellen esimerkiksi sohvaryhmillä tai ulkona penkeillä. Mukavia oleskelupaikkoja, joissa rentoutua kavereiden kesken tai itsekseen, toivottiin lisää. Istuminen olikin yleisin vastaus, kun kysyttiin, mitä välitunneilla haluttaisiin tehdä, sekä kysymykseen siitä, mitä silloin todellisuudessa tehdään. Monet vastaajista myös kertoivat käyttävänsä puhelintaan välituntien aikana.

Erityisen suosittu välituntitekemisen toive olivat erilaiset pelit sisällä tai ulkona. Esimerkiksi biljardia, pingistä, kori- tai jalkapalloa, ilmakiekkoa, tikanheittoa tai tietokonepelejä haluttiin pelata välitunneilla. Moni opiskelija kertoi tekevänsä niin, toisaalta useat harmittelivat, että pelaamaan on vaikeaa päästä muun muassa puuttuvien välineiden, epäselvien ohjeiden, hankalan sijainnin tai väentungoksen takia.

Hyvinvointia lisääviä toimintapaikkoja sekä liikunta- ja pelivälineitä toivottiin lisää koulujen sisä- ja ulkotiloihin.

Opiskelijat haluavat liikkua välitunneilla – edellä mainittujen liikunnallisten pelien lisäksi he toivovat voivansa käydä kuntosalilla tai jumpata. Hyvinvointia lisääviä toimintapaikkoja sekä liikunta- ja pelivälineitä toivottiin lisää niin koulujen sisä- kuin ulkotiloihinkin. Piha-alueille toivottiin pelivälineiden lisäksi enemmän pöytäryhmiä, viihtyisiä terasseja ja kaunista kasvillisuutta. 

Osa nuorista kaipasi välitunneille myös ohjattuja liikuntatuokioita ja aikuisen läsnäoloa, ainakin toisinaan. Enemmistö opiskelijoista kuitenkin oleilee mieluummin kavereiden kanssa ilman aikuisia.

Opiskelijat haluavat ulkoilla. Gallupissa moni vastaaja korosti raittiin ilman tärkeyttä, toiset ulkona liikkumista, jotkut istuskelua ulkona viihtyisässä ympäristössä, osa mainitsi luonnon tarkkailun ja valokuvaamisen.

Useat opiskelijat kertoivat haluavansa välitunneilla juoda kahvia, syödä välipalaa, käydä lähikaupassa, välipala- tai juoma-automaatilla tai tehdä koulutehtäviä. Vain muutama nuori ilmoitti haluavansa käydä tupakalla.

Melko moni TAI:n opiskelija totesi, ettei halua välitunneilla tehdä mitään: rauhassa oleminen, rentoutuminen ja opinnoista hetkeksi irtaantuminen koettiin tärkeinä.

Miten nuorten elintapoihin voidaan vaikuttaa?

Merkittävä osa gallup-kyselyn vastaajista ei osannut mainita mitään tupakoinnin tai energiajuomien käytön vähentämiseen vaikuttavaa tekijää. Suosituimmat vastaukset avoimeen kysymykseen olivat “en tiedä” ja “ei mikään”. Kuitenkin moni mainitsi joko yhden tai useammankin tekijän, jolla voidaan vaikuttaa opiskelijoiden elintapoihin.

Nuoret uskovat valistuksen, varoitusten, esitteiden tai julisteiden vaikuttavan opiskelijahyvinvointiin. Myös oma motivaatio ja lopettamisen tukeminen mainittiin vaikuttavan erityisesti tupakkatuotteiden käyttöön. Opiskelijat kaipasivat parempaa valvontaa ja kuria oppilaitoksen alueelle, ja osa heistä mainitsi olennaisena tekijänä yhteistyön vanhempien kanssa. Muutama vastaaja toivoi selkeää nimettyä tupakkapaikkaa, joka voisi olla sijoitettuna nykyistä kauemmas koulurakennuksesta ja pääpihasta. Vastaajat uskoivat tämän vähentävän tupakointia sekä siistivän koulun piha-aluetta.

Lyhyemmät opiskelupäivät, vähäisempi stressi sekä lepo- ja nukkumisajan lisääminen saattavat olla konkreettisia keinoja kohentaa elintapoja.

Sekä henkilökunnan että opiskelijoiden vastauksissa mainittiin tupakoinnin ja energiajuomien vähentämisen keinona mielekäs, aktiivinen tekeminen. Osa opiskelijoista vastasi tupakoivansa, koska eivät kokeneet välitunneilla olevan juurikaan muuta tekemistä. He uskoivat viihtyisien tilojen ja välituntialueiden vähentävän tupakointia.

Koulupäivien aloittamisen siirtäminen myöhemmäksi vähentäisi vastausten mukaan energiajuomien tarvetta. Lisäksi lyhyemmät opiskelupäivät, vähäisempi stressi ja ajan lisääminen levolle ja nukkumiselle saattavat olla konkreettisia keinoja elintapojen kohentumiselle. Moni opiskelija uskoo kahvin auttavan ja vastauksissa toivottiinkin opiskelijoille parempia mahdollisuuksia edulliseen tai jopa ilmaiseen kahviin.

Monelle nuorelle raha on ratkaiseva tekijä tupakkatuotteiden ja energiajuomien kulutukselle. Opiskelijat totesivat korkeiden hintojen vaikuttavan kulutustottumuksiin ja siten vähentävän muun muassa tupakointia. Toisaalta osa vastaajista arveli näiden tuotteiden ilmaiseksi jakamisen vähentävän käyttöä.

Kohti terveellisempiä ja virkistävämpiä välitunteja

Projektissa kartoitetuissa TAI:n yksiköissä on melko vaihtelevat koulutilat ja -ympäristö. Sisätilat vaikuttivat enimmäkseen viihtyisiltä ja siisteiltä, ja mahdollisuuksia välituntien mielekkäälle tekemiselle ja liikunnalle on tarjolla kaikissa kartoitetuissa yksiköissä.

Gallupin ja ympäristökartoituksen mukaan oppilaitosympäristöä voidaan kuitenkin kehittää viihtyisämmäksi, toimivammaksi ja opiskelijoita motivoivammaksi. Piha-alueiden viihtyisyyteen ja tekemisen mahdollisuuksiin tulisi panostaa kaikissa koulutaloissa.

Opiskelijat haluavat välituntisin rentoutua, rauhoittua, virkistyä, viihtyä, liikkua, ulkoilla, kahvitella ja jutella kavereiden kanssa. Sekä henkilökunnalla että opiskelijoilla on samansuuntaisia toiveita ja ideoita oppilaitosympäristön kehittämiseksi. Niitä kuulemalla ja aktiivisesti toteuttamalla voidaan saavuttaa terveellisempiä ja virkistävämpiä välitunteja sekä opiskeluarki, jossa kaikki voivat hyvin ja kokevat osallisuutta.

 

Lähteet:

Auvinen, J. Kujanpää, L. & Niskanen, K. 2021: OPPILAITOSYMPÄRISTÖRAPORTTI – Ympäristökartoitus ja välituntigallup Kuormakadun, Juhannuskukkulan ja Ruiskadun yksiköissä. Sosionomi amk –koulutus. Turun ammattikorkeakoulu.

Kajander, A. Laakso, S. Mälkönen, E. & Tiikko, K. 2020. Kouluympäristöraportti – Aninkaisten ja Peltolan koulutalot. Sosionomi amk- koulutus. Turun ammattikorkeakoulu.

Kouluterveyskysely 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Turun ammattikorkeakoulu. ANKKURI-hanke. Saatavilla: https://ankkuri.turkuamk.fi/

Munter, H. & Saarela, K. 2019. Koulut keskeisessä roolissa nikotiinittomuuden edistämisessä. Suomen ASH ry. Viitattu 5.9.2021. Saatavilla: https://suomenash.fi/blogi/koulut-keskeisessa-roolissa-nikotiinittomuuden-edistamisessa/

 

Teksti:

Linda Kujanpää
Sosionomiopiskelija
Turun AMK

Kaisa Niskanen
Sosionomiopiskelija
Turun AMK

Minna Salakari
Lehtori, projektipäällikkö
ANKKURI-hanke
Turun AMK