Well@School – mielenterveyden edistämisen avaintaitoja rakentamassa

21.11.2022

Well@School-hankkeen tavoitteena on edistää kouluyhteisössä työskentelevien ammattilaisten valmiuksia edistää oppilaiden mielenterveyttä. Projektissa on tuotettu verkkokurssi, joka on suunnattu peruskoulujen henkilöstölle, kuten opettajille ja kouluterveydenhoitajille.

Koulussa työskentelevät ammattilaiset kohtaavat oppilaiden henkiseen hyvinvointiin liittyviä haasteita päivittäin. Esimerkiksi Kansallisen kouluterveyskyselyn (2021) mukaan, 30 prosenttia tytöistä ja 10 prosenttia pojista kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Koululla on keskeinen merkitys kouluikäisen mielenterveyden edistämisessä, varhaisessa ongelmiin puuttumisessa ja mielenterveyden tukemisessa.

Well@School-hankkeen (2022) tavoitteena on kehittää ja tukea kouluyhteisön ammattilaisten mielenterveyden edistämiseen liittyvää osaamista, jotta kouluikäiset lapset ja nuoret saisivat koulussa tarvitsemaansa mielenterveyteen liittyvää tukea ja apua. Ammattilaisten osaamisen kautta pyritään vaikuttamaan oppilaiden positiivisen mielenterveyden vahvistamiseen, ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja hoitoon ohjaamiseen sekä oppilaiden selviytymiseen erilaisten mielenterveyteen vaikuttavien haasteiden kanssa. Seuraavaksi kuvataan lyhyesti hankkeessa kehitettyä verkkokurssia.

Well@School-verkkokurssi

Well@School-verkkokurssi on kehitetty hankkeeseen osallistuvan viiden eurooppalaisen maan yhteistyönä. Englanninkielisen kurssin voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta, ja se on laajuudeltaan viisi opintopistettä.

Verkkokurssi koostuu viidestä toisiaan täydentävästä osa-alueesta, joista jokainen aihe sisältää erilaisen pedagogisen lähestymistavan. Kukin aihe on yhden opintopisteen laajuinen.

Oppimismateriaaleina on videoita, alustuksia, erilaista kirjallista oppimismateriaaleja ja erilaisia oppimistehtäviä. Osa oppimistehtävistä on pakollisia, osa vapaasti valittavia. Vapaavalintaiset tehtävät mahdollistavat lisäopiskelun oman kiinnostuskohteen mukaisesti.

Vaikka Well@School-verkkokurssi onkin erityisesti kehitetty ja suunnattu kouluissa työskenteleville ammattilaisille, pyritään sen soveltuvuutta myös laajemmin, esimerkiksi terveydenhoitotyön opiskelijoille.

Opiskelijan kokemuksia uudenlaisesta mielenterveyden edistämisen osaamisesta

Kokeilin Well@School-verkkokurssia osana terveydenhoitajan opintoja syyskuussa 2022. Tällöin verkkokurssi ja sen materiaalit olivat vielä pilottivaiheessa.

Verkkokurssin alusta oli mielestäni käyttäjäystävällinen ja tehtävät sekä muu materiaali helposti saatavilla. Ensimmäisellä sivulla oli selkeästi taulukoituna kurssilla suoritettavat tehtävät ja alustalla liikkuminen oli helppoa. Tehtävät olivat monipuolisia, mutta osittain liian haastavia ja lisäkehittämistä vaativia.

Kurssi vaikuttaa sopivan terveydenhoitotyön koulutukseen hyödynnettäväksi, mutta se edellyttää vielä lisäkehittämistä.

Esimerkiksi verkkokurssin tehtävässä, jonka tavoitteena oli kehittää yleistä ymmärrystä mielenterveydestä ja sen taustatekijöistä, kuului hyvä ja informatiivinen oppimismateriaali, mutta tietovisan muotoon toteutettu oppimistehtävä oli erittäin haastava. Tehtävä sinänsä oli hyvin mielenkiintoinen ja opettavainen, mutta oikean vastauksen löytäminen tuottaminen tuntui lähes mahdottomalta. Lisäksi englannin kieli tuotti lisähaastetta.

Kaikkineen verkkokurssi vaikutti sopivan terveydenhoitotyön koulutukseen hyödynnettäväksi, mutta se edellyttää vielä lisäkehittämistä. Yhtenä konkreettisena ideana onkin erityisesti oppimistehtävien kehittäminen esimerkiksi lisäämällä mallivastauksia oppimisen tueksi.

Verkkokurssi mahdollistaa kouluikäisen mielenterveyden edistämiseen liittyvän sisällön oppimisen sekä ajasta- ja paikasta riippumattoman opiskelun. Se myös mahdollistaa omia kiinnostuksen kohteita vastaavan lisäoppimismahdollisuuden, perusosaamisen lisäksi.

 

Lähteet:

Kouluterveyskysely 2021. THL. Saatavilla: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset 13.10.2022

Well@School. Saatavilla: https://wellatschool.turkuamk.fi 10.10.2022

 

Teksti:

Aino Aavanen
terveydenhoitajaopiskelija
Turun AMK

Hanna Ollikkala
terveydenhoitaja, TtM, lehtori
Turun AMK

Camilla Laaksonen
terveydenhoitaja, TtT, KT-päällikkö
Turun AMK