Askel kerrallaan – luontoliikunta tekee hyvää sydämelle

19.04.2022

Viime vuosina tutkimustieto luonnon vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin on lisääntynyt. Jo lyhytaikainen luonnossa vietetty aika vaikuttaa suotuisasti hyvinvointiin laskemalla verenpainetta ja sydämen sykettä sekä vetreyttämällä lihaksia ja vähentämällä stressiä. Liikuta sydäntä -askelkampanja aktivoi työikäiset sydänsairaat liikkumaan erilaisissa luontoympäristöissä.

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin terveysteknologianopintoihin linkittyvä Liikuta sydäntä -kehittämisprojekti toteutui osana Varsinais-Suomen Sydänpiirin Luontoliikuntaa sydämeen ja mieleen -projektia. Hanke toteutettiin vuosina 2019–2021 yhteistyössä Metsähallituksen ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Liikuta sydäntä -projektin tarkoituksena oli luoda työikäisille sydänsairaille luontoliikuntaan liittyvä sosiaalisen median askelkampanja. Kampanjan tavoitteena oli kannustaa ja rohkaista kohderyhmää liikkumaan luonnossa ja tuoda esiin erilaisia luontoliikunnan mahdollisuuksia. Askelkampanjan sisältö suunniteltiin kartoituskyselyn pohjalta, huomioiden kohderyhmän toiveet ja tarpeet kampanjalle.

Neljän viikon mittainen kampanja toteutettiin Facebookissa. Askeltavoitteen saavuttamiseksi ryhmässä jaettiin erilaisia tehtäviä aina luonnon tarkkailusta valokuvaamiseen ja hengittämisestä läsnäoloharjoitteisiin. Luontoliikunta-videoiden teemoina olivat porraskävely, lihasvoimaharjoittelu ja pyöräily, jotka ovat erityisesti sydänterveyttä ylläpitävää ja lisäävää liikuntaa.

Luonnossa liikkuminen lisää hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua

Luonto vaikuttaa sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen suotuisasti. Erityisesti metsässä liikkumisen on todettu vaikuttavan positiivisesti mielialaan ja stressistä palautumiseen. Kroonistunut stressi on yhteydessä moniin elintapasairauksiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin.

Metsä on suomalaisen suosituin luontoympäristö niin kaupungeissa kuin maaseudullakin, mutta luontoympäristöiksi katsotaan lisäksi asuin- ja työympäristöjen viheralueet. Luontoliikunnan, etenkin metsäympäristöissä, on havaittu laskevan stressihormoni-kortisolin määrää, hidastavan sydämen sykettä ja lieventävän lihasjännitystä. Luontoliikunnalla on hyödyllisiä vaikutuksia myös immuunijärjestelmälle sekä masennus- ja ahdistusoireilulle.

Metsässä liikkumisen on todettu vaikuttavan positiivisesti mielialaan ja stressistä palautumiseen.

Aasian maissa, kuten Japanissa ja Kiinassa, luonnossa oleskelua kutsutaan metsäkylvyksi. Metsäkylpyä on käytetty sekä terapiamenetelmänä että sairauksien ennalta ehkäisyssä jo vuosikymmenten ajan. Metsäkylvyn käsite on rantautunut myös länsimaihin, ja siitä on tullut trendi kiireisen arjen ja ärsyketulvan vastapainoksi.

Askelkampanja sai osallistujat liikkeelle

Kehittämisprojektissa luodun askelkampanjan arviointi toteutui sähköisen palautekyselyn avulla. Palautekysely julkaistiin kampanjaan osallistujille ennen askelkampanjan päättymistä Facebook-ryhmässä. Kyselyssä selvitettiin, miten askelkampanjan tavoitteen saavuttamisessa onnistuttiin.

Liikuta sydäntä -askelkampanjan Facebook-ryhmässä oli sen alkuvaiheessa 71 henkilöä ja kampanjan päättyessä 70 henkilöä – osallistujat kuvasivat kampanjaa mielenkiintoiseksi ja innostavaksi, mikä sitoutti heidät osallistumaan siihen. Kampanjaryhmästä saatiin vuorovaikutteinen, ja ryhmän jäsenet keskustelivat aktiivisesti luonnossa liikkumisesta. He julkaisivat kuvia saavutetuista askelmääristä ja erilaisista luontokohteista sosiaalisessa mediassa.

Kampanjaryhmästä saatiin vuorovaikutteinen, ja ryhmän jäsenet keskustelivat aktiivisesti luonnossa liikkumisesta.

Osallistujat toivat esille erilaisia näkökulmia omaan sydänterveyteensä ja liikkumiseensa. He kannustivat ryhmätovereitaan liikkumiseen ja kokivat saaneensa vertaistukea ryhmästä. Luonnon todettiin vaikuttaneen positiivisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kampanjaan osallistuneet havaitsivat erilaisissa luontoympäristöissä liikkumisella olleen myönteisiä vaikutuksia sydänterveyteen. Luonnossa liikkuminen aktivoi ja edisti heidän terveyttään iästä ja fyysisestä kunnosta riippumatta.

Nyt toteutunutta askelkampanjaa voidaan myöhemmässä vaiheessa laajentaa esimerkiksi reaaliajassa videovälitteisesti ohjattuihin liikuntahetkiin sekä kohdentaa kampanjaa alueellisesti laajemmalle kohderyhmälle.

Tutustu Terhi Ilénin opinnäytetyöhön: Liikuta sydäntä – luontoliikuntaan kannustavan askelkampanjan luominen työikäisille sydänsairaille.

 

Teksti:

Terhi Ilén, terveydenhoitaja (YAMK)

Minna Salakari, FT, lehtori
Turun AMK

 

Lähteet:

Adhikari, B., Delgado-Ron J.A.,Van den Bosch, M., Dummer, T., Hong, A.,  Sandhu, J., Demlow, E., Yumian Hu, Y. & D Frank, L. 2021. Community design and hypertension: Walkability and park access relationships with cardiovascular health. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021 Aug; 237:113820.

Eshah, N. 2018. Investigating cardiovascular patients’ preferences and expectations regarding the use of social media in health education. Contemp Nurse 2018 Feb;54(1):52-63.

Fogelholm, M., Vuori, I. & Vasankari, T. (toim.) 2011. Terveysliikunta. Duodecim. UKK-instituutti.

Kiilavuori, K. 2008. Liikunta ja sydän. Teoksessa Mäkijärvi, M., Kettunen, R., Kivelä A., Parikka, H. &Yli-Mäyry, S. (toim.) Sydänsairaudet. Duodecim. Suomen Sydänliitto ry. Helsinki

Kokkonen, J. (toim.) 2019. Ulkoilu ja luontoliikunta – monen ministeriön tontilla. Liikuntatie-teellinen seura ry. https://www.lts.fi/media/lts_julkaisut/lts_selvityksia/ulkoilu-ja-luontoliikunta-web.pdf.

Laine, M. & Laukkanen, J. 2016. Liikunta ja sydänsairauksien ehkäisy ja hoito. Teoksessa Airaksinen, J., Aalto-Setälä, K., Hartikainen, J., Huikuri, H., Laine, M., Lommi, J., Raatikainen, P. & Saraste, A. (toim.) 2016. Kardiologia. Duodecim, Helsinki.

Lanki, T., Siponen, T., Ojala, A., Korpela, K., Pennanen, A., Tiittanen, P., Tsunetsugu, Y., Kagawa, T., Tyrväinen, L. 2017. Acute effects of visits to urban green environments on cardiovascular physiology in women: A field experiment. Environmental Research. 2017 Nov;159: 176-185.

Oh, B., Lee, K., Zaslawski, C., Yeung, A., Rosenthal, D., Larkey, L. & Back, M.2017. Health and wellbeing benefits of spending time in forests: systematic review. Environmental Health and Preventive Medicine (2017) 22:71