Eroon tupakasta -teemapäivä kannustaa varusmiehiä savuttomuuteen

17.06.2021

Tupakka on maailmanlaajuinen kansanterveydellinen riskitekijä, joka aiheuttaa elimistössä lukuisia haittoja ja sairauksia. Varusmiesten keskuudessa tupakointi on muuta väestöä yleisempää, ja tupakoinnin on todettu myös lisääntyvän varusmiespalveluksen aikana. Eroon tupakasta -teemapäivä suunniteltiin toimeksiantona Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektille. Sen tarkoituksena oli lisätä varusmiesten tietoisuutta tupakoinnin haitoista sekä tarjota heille ajankohtaista tietoa tupakoinnin lopettamiseen.

Tupakointi vahingoittaa koko elimistöä ja lisää sairastumisen riskiä esimerkiksi hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksiin sekä moniin eri syöpäsairauksiin. Tunnetuin tupakkasairaus on keuhkosyöpä. Se on samalla myös tärkein ehkäistävissä oleva syöpämuoto, sillä noin 90 prosenttia keuhkosyövistä aiheutuu tupakoinnista. Tilastollisesti miehet tupakoivat naisia hieman yleisemmin, ja miesten syövistä joka kolmas onkin seurausta tupakoinnista.

Varusmiesten tupakointi muuta väestöä yleisempää

Tupakointi on vähentynyt Suomessa, mutta se keskittyy yhä enemmän tiettyihin sosioekonomisiin väestöryhmiin. Varusmiesten keskuudessa tupakointi on muuta väestöä yleisempää: vuonna 2017 yli puolet asevelvollisuutta suorittavista käytti nikotiinituotteita eli tupakkaa, nuuskaa, sähkötupakkaa tai muita nikotiinituotteita. Nikotiinituotteita käyttävistä varusmiehistä lähes 75 prosenttia käytti niitä päivittäin. Vuonna 2010 teetetyssä seurantatutkimuksessa havaittiin varusmiesten tupakoinnin myös lisääntyneen varusmiespalveluksen aikana.

Tupakoinnilla ja armeijalla on pitkä yhteinen historia. Aikoinaan tupakka kulkeutui myös sotilaiden mukana Eurooppaan ja tupakka-annos kuului joka sotilaan perusoikeuksiin. Yhä edelleen tupakka ja varusmiespalvelu liittyvät yhteen palvelua suorittavien arjessa sekä heidän tarinoissaan, vaikkakin Puolustusvoimat on vuonna 2016 antanut suosituksen tupakoimattomuuden edistämiseksi.

Lopettamiseen tarvitaan tukea

Tupakkapolitiikkaa ohjaa Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälinen tupakoinnin puitesopimus FCTC, jonka tavoitteena on suojella väestöä tupakan aiheuttamilta terveyshaitoilta. Suomessa tupakkalain (549/2016) tavoitteena on savuttomuus vuoteen 2030 mennessä. Tupakkapolitiikka on edesauttanut savuttomuutta esimerkiksi nostamalla savukkeiden hintaa ja rajoittamalla tupakointia julkisilla paikoilla.

Suurin osa tupakoitsijoista haluaisi lopettaa tupakoinnin, mutta tupakoinnin lopettamiseen tarvitaan yleensä paljon tukea ja motivaatiota. Varusmiehistä yli 70 prosenttia oli pohtinut tai pohti nikotiinituotteiden käytön lopettamista.

Terveydenhuollon ammattilaisen antamalla tuella on todettu olevan positiivinen vaikutus tupakoinnin lopettamispäätöksen syntymiseen. Matalan kynnyksen tuki on tärkeässä asemassa erityisesti haastavissa sosioekonomisissa asemissa oleville tupakoinnin lopettajille.

Teemapäivä auttaa eroon tupakasta

Varusmiehille suunniteltiin opinnäytetyönä Touko-terveysbussilla toteutettava Eroon tupakasta -teemapäivä, jonka avulla pystytään lisäämään varusmiesten keskuudessa tietoisuutta tupakoinnin haitoista ja tarjoamaan ajankohtaista tietoa tupakoinnin lopettamiseen.

Terveysbussilla tarkoitetaan Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen tarjoamaa terveyskioskitoimintaa, joka on osa alueellisen yhdistyksen terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn toimintaa. Terveyskioski on päivittäiseen asiointiympäristöön sijoitettu matalan kynnyksen palvelupiste, jossa tarjotaan asiantuntevia ja ammattilaisuuteen perustuvia perusterveydenhuollon palveluita.

Touko-terveysbussi. Kuva: Jenni Vaskelainen

Teemapäivä oli tarkoitus toteuttaa varuskunnassa maaliskuussa 2021, mutta vallitsevan COVID-19-tilanteen vuoksi tapahtumaa ei voitu järjestää suunniteltuna ajankohtana. Päivä toteutetaan laaditun suunnitelman pohjalta tulevaisuudessa toimeksiantajan, Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektin, toimesta.

Tietoiskuja ja leikkimielisiä kilpailuja

Suunnitelmaan kuvattiin päivän aikana toteutettavia eri toimintoja sekä muita tapahtuman tuotannossa huomioitavia asioita. Päivän suunnitelmassa hyödynnettiin tutkimustietoa, kirjallisuutta, yhteistyökumppaneita ja toimeksiantajan kokemusta.

Eroon tupakasta -teemapäivän sisällön suunnittelussa huomioitiin kohderyhmä, ja sisältö suunniteltiin juuri heidän mielenkiintoaan herättäväksi. Sisällössä hyödynnettiin mittauksia, mini-interventioita, kuvallista viestintää, sosiaalista mediaa, teknologiaa, maistiaisia ja leikkimielisiä kilpailuja. Päivään suunniteltiin esimerkiksi Instagram-kuvakilpailu ja lähimaastossa toteutettava nuuska- ja tupakkatyynyn heittokilpailu.

Teemapäivään tuotettiin juuri varusmiehille suunnattuja terveyssanomapostereita tupakoinnin haitallisuudesta ja tupakoinnin lopettamisen hyödyistä yhteistyössä graafisen piirtämisen harrastelijan kanssa. Vastaavaa materiaalia ei ollut saatavilla entuudestaan.

Varusmiehille tuotettuja terveyssanomapostereita. Kuvitus: Oona Kuronen

Teemapäivän tavoitteena on lisätä varusmiesten tietoisuutta tupakoinnin aiheuttamista terveyshaitoista sekä motivoida heitä pohtimaan omaa tupakointiaan ja muutoshalukkuuttaan. Nämä tavoitteet toivottavasti saavutetaan tulevaisuudessa, kun teemapäivä päästään konkreettisesti toteuttamaan.

Tutustu Nella Illmanin ja Senja Kurosen opinnäytetyöhön: Eroon tupakasta -teemapäivä varusmiehille – toiminnallinen opinnäytetyö.

 

Lähteet

Joensuu, H.; Roberts, P. J.; Kellokumpu-Lehtinen, P.; Jyrkkiö, S.; Kouri, M.; Aalberg, V. & Teppo, L. 2013. Syöpätaudit. 5. painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Koivisto, J. 2017. Moni varusmies harkitsee tupakan ja nuuskan käytön lopettamista. Varusmieslehti No 4, 10–11.

Ojajärvi, A. 2015. Terve sotilas. Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä. Väitöskirja. Valtiotieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto. Helsingin yliopisto. Väitöskirja. Tiede, sosiologia.

Partanen, A.; Holmberg, J.; Inkinen, M.; Kurki, M. & Salo-Chydenius, S. 2015. Päihde-hoitotyö. 1. painos. Helsinki: Sanoma Pro.

Patja, K. 2020 Tupakka ja Sairaudet. Lääkärikirja Duodecim. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Saarelma, O. 2020. Tupakoinnin lopettaminen (tupakasta vieroitus). Lääkärikirja Duodecim. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). 2020a. Tupakka.

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Käypä hoito -suositus 2018. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

Winell, K.; Ollila, H. & Korhonen, T. 2017. Tupakkalakko vai tupakoinnin lopettaminen. Teoksessa: Heloma, A.; Kiianmaa, K.; Korhonen, T. & Winell, K. (toim) Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus. 1. painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

 

Teksti

Nella Illman
sairaanhoitajaopiskelija
sairaanhoidon osaamisala
Turun AMK

Senja Kuronen
sairaanhoitajaopiskelija
sairaanhoidon osaamisala
Turun AMK

Jenni Vaskelainen
projektipäällikkö, terveyden edistämisen asiantuntija
NIKO-projekti, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys

Tuuli Paija
päätoiminen tuntiopettaja
sairaanhoidon osaamisala
Turun AMK