Eurooppalaisten koulujen seksuaalikasvatus nuorten näköiseksi

29.10.2021

Seksuaaliterveys on keskeinen osa niin yksilön kuin yhteisön ja yhteiskunnankin kokonaisvaltaista hyvinvointia, kestävyyttä ja kehittymistä. Hyvä seksuaaliterveys tukee mahdollisuutta nauttia läheisyydestä ja seksuaalisesta parisuhteesta sekä kykyä suojautua seksitaudeilta, epätoivotuilta raskauksilta ja seksuaaliselta hyväksikäytöltä.

Maailman terveysjärjestö (WHO) määrittelee seksuaaliterveyden keholliseksi, tunteelliseksi, henkiseksi ja sosiaaliseksi seksuaalisuuteen liittyväksi hyvinvoinnin tilaksi. Seksuaaliterveyden edistäminen ja siihen liittyvä seksuaalikasvatus näkyvät eri maissa hyvin eri tavoin.

Seksuaaliterveyden edistämisestä on olemassa niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin säädöksiä. Terveydenhuoltoalalla keskeisimpiä kansallisia seksuaaliterveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ovat Terveydenhuoltolaki 1326/2010, Tartuntatautilaki 583/1986 sekä Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011.

Seksuaalikasvatus keskeistä koulu- ja nuoruusiässä

Suomessa seksuaalikasvatus perustuu viitekehykseen, jonka keskiössä on edistää seksuaalisuuden myönteisiä puolia ja ehkäistä seksuaalisuuteen liittyviä haittoja. Seksuaalikasvatus alkaa parhaimmillaan jo ennen syntymää (vanhempien saamana seksuaalikasvatuksena) ja jatkuu läpi elämän. Seksuaalikasvatus on erityisen keskeistä koulu- ja nuoruusiässä, jolloin ihminen hakee ja pohtii aktiivisesti seksuaalisuuttaan, sen ilmentymistä ja omaa seksuaali-identiteettiään.

Suomessa seksuaalikasvatus on osa peruskoulujen valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja kirjattu osaksi jokaista peruskoulun luokka-astetta. Lisäksi seksuaalikasvatus näkyy kouluissa keskeisenä osana kouluterveydenhuollon tehtäväkenttää.

Kansainvälisessä vertailussa Suomen kouluissa toteutettava seksuaalikasvatusmalli on erittäin tehokas ja valtaosa (noin 80 %) suomalaisista aikuisista kokee saaneensa koulussa riittävästi tietoa seksuaaliterveydestä. Euroopassa ja maailmanlaajuisesti tilanne on kuitenkin hieman toisenlainen, ja kuten muualla, myös meillä tarvitaan uudenlaisia, monipuolisempia ja paremmin nuorten omiin tarpeisiin vastaavia, myös sähköisessä muodossa käytettävissä olevia, opetusmenetelmiä.

Sähköinen oppimisalusta seksuaaliterveyden edistämiseen

EDDIS (A Digital Program for Sexual Education in Secondary Schools) -projektissa kehitettiin yhdessä nuorten ja heidän opettajiensa kanssa sähköinen seksuaaliterveyden edistämiseen tarkoitettu oppimisalusta. Hankkeeseen osallistui kouluja ja korkeakouluja Suomesta, Liettuasta, Kreikasta ja Portugalista.

Hanke koostui useasta eri vaiheesta. Hankkeen alkuvaiheissa kartoitettiin eri menetelmin oppilailta, millaista seksuaaliterveyteen liittyvää tietoa tarvitaan ja millä tavalla tietoa olisi hyvä kouluissa oppia. Lisäksi kyseisiä asioita selvitettiin aikaisemmasta kirjallisuudesta ja erilaisista säädöksistä, suosituksista ja ohjeista. Kun tietoa sisällöistä ja menetelmistä oli kerätty, kehitettiin sähköinen oppimisalusta oppilaiden, opettajien ja asiantuntijoiden välisenä yhteistyönä.

Seksuaaliterveyden edistämisen sähköisestä EDDIS-oppimisalustasta on olemassa viisi identtistä kieliversiota: englanti, suomi, latvia, kreikka, portugali. Oppimisalusta on kaikille avoimesti saatavissa ja käytettävissä. Oppimisalusta on kehitetty eri puolilla Eurooppaa sijaitsevan, erilaisia kieliä ja kulttuureja edustavan maan yhteistyönä, joten sen oletetaan soveltuvan melko laajasti erilaisista taustoista ja lähtökohdista oleville oppijoille, vanhemmille ja opettajilla.

 

Tervetuloa hankkeen loppuseminaariin 18.11.

Seksuaaliterveyden edistämisen oppimisalusta pilotoitiin koululaisilla keväällä 2021. Pilotoinnin tulokset raportoidaan EDDIS-hankkeen loppuseminaarissa, jossa on mahdollisuus myös tutustua oppimisalustaan. Seminaari toteutetaan webinaarina torstaina 18.11.2021 klo 13–14.30, ilmoittautuminen 15.11. mennessä. Lisätietoja antaa Eina Kaitala, elina.kaitala@turkuamk.fi.

 

Teksti:

Elina Kaitala
Lehtori
Turun AMK

Heli Aarnio
Lehtori
Turun AMK

Emma Hjort
Opettaja
Vasaramäen koulu
Turun kaupunki

Tiina Nyrhinen
Opettaja
Vasaramäen koulu
Turun kaupunki

Camilla Laaksonen
Koulutus- ja tutkimuspäällikkö
Turun AMK