Kokemuksia etäkotihoidosta

21.03.2023

Etäteknologian käyttöönotto muuttaa kotihoidon palvelujen organisointia sekä työprosesseja ja -tapoja. Uuden teknologian sulautuminen osaksi normaalia toimintaa vaatii usein aikaa ja uudenlaista osaamista. KOJO-hankkeessa tutkitaan etäkotihoidon omaksumista osaksi kotihoidon palvelutarjontaa.

Kotihoidon uudistamisessa hyödynnetään teknologiaa. Kasvussa on etähoito. Kaikissa Suomen maakunnissa ja vajaassa 50 prosentissa kaikista kotihoidon toimintayksiköistä toteutetaan nykyisin kotihoidon käyntejä etäteknologian avulla.

Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta (KOJO) -tutkimuksessa on arvioitu etäkotihoidon toteuttamista työntekijöiden ja esihenkilöiden näkökulmasta. Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen aineisto kerättiin keväällä 2022 kahden suuren kaupungin etäkotihoidossa verkkovälitteisillä haastatteluilla. Yhteensä haastateltiin yhdeksää etäkotihoitoa toteuttavaa työntekijää ja kolmea esihenkilöä (N=12). Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällön analyysillä.

Etäkotihoidon sulautuminen osaksi kotihoidon palvelutarjontaa on käynnissä

Tutkimuksen tuloksista selvisi, että suurin osa etäkotihoidon asiakkaista oli sekä kotihoidon että etähoidon asiakkaita. Kokemusten mukaan yhteinen asiakkuus tuki asiakkaan kokonaisvaltaista hoitoa. Haastateltavat uskoivat etäkotihoidon lisääntyvän tulevaisuudessa merkittävästi. He myös näkivät, että oikein tehdyt asiakasvalinnat edistivät etäkotihoidon työtä.

Haastateltavien kuvauksissa etähoito ei ollut vain videopuhelun soittamista asiakkaille, vaan työ sisälsi monipuolisesti esimerkiksi asiakkaan terveydentilan ja voinnin tarkkailua, lääkkeenoton seurantaa ja hoidon vaikutusten arviointia sekä ruoan lämmittämisen ohjaamista ja ravitsemustilan seurantaa. Samalla etäkäynnit lievittivät asiakkaan yksinäisyyttä, ylläpitivät toimintakykyä ja tukivat kuntoutumista.

Haastateltavien mukaan oli täysin erilaista pystyä arvioimaan etäkontaktissa asiakkaan kokonaistilannetta ja selviytymistä pelkän äänen ja kuvan välityksellä. Etähoidossa arvioinnin kautta saadut havainnot ja tieto olivat suppeampia kuin perinteisessä kotihoidossa, jossa oli mahdollisuus fyysiseen kohtaamiseen ja kodin yleisilmeen näkemiseen videokuvaa laajemmin. Uudenlainen tilanne vaati työntekijältä hyviä arviointitaitoja ja kokemusta, kykyä yhdistellä asioita ja tulkita asiakkaan todellista tilannetta vähäisten tietojen pohjalta.

Etäkotihoidon työntekijöiden osaamiseen kannattaa satsata

Etäkotihoito on vaativaa ja erityistä osaamista edellyttävää työtä. Uuden työtavan omaksumisessa on tärkeää, että työntekijät saavat tukea. Tutkimuksessa havaittiin, että uudenlaisen digiteknologisen työtavan omaksuminen ja osaamisen kehittyminen kotihoidossa edellytti panostusta ja tukea johtamiselta.

Kaksivuotista Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta (KOJO) -hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu, ja partnereina toimivat Turun ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Projektia rahoittaa Työsuojelurahasto.

 

Teksti:

Sini Eloranta
Yliopettaja, TtT, dosentti
Master School, Terveys ja hyvinvointi
Turun AMK

Sari Teeri
Yliopettaja, TtT
Satakunnan AMK

Marjatta Komulainen
Lehtori, VTM, MBA
Kuntoutus ja tutkiminen, Masters´ tutkinnot
Metropolia AMK

Merja Hoffrén-Mikkola
Yliopettaja, LitT
Seinäjoen AMK

Tuula Mikkola
Yliopettaja, VTT
Metropolia AMK