Kotikuntoutusmalli ikääntyneiden kotihoitoon

14.01.2022

Vanhuspalveluiden kehittämisessä keskeistä on kotiin vietävien ennaltaehkäisevien, yksilöllisten ja kuntouttavien palveluiden kehittäminen sekä ikääntyneen ihmisen palvelutarpeen tunnistaminen oikea-aikaisesti ja ennakoivasti.

Suomessa ikääntyvien määrä kasvaa ja elinikä pidentyy merkittävästi lähivuosina. Tämä aiheuttaa haasteita palvelujärjestelmälle ja edellyttää uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoa ikääntyneiden toimintakyvyn edistämiseen ja tukemiseen.

Gerontologinen asiantuntijuus -koulutuksen YAMK-opinnäytetyössä luotiin kotikuntoutusmalli Pöytyän kotihoitoon. Kehittämisprojekti toteutettiin moniammatillisen projektityöryhmän työpajatyöskentelynä, jossa perehdyttiin ikääntyneen toimintakykyyn ja kuntoutukseen sekä Suomessa käytössä oleviin kotikuntoutusmalleihin kirjallisuuskatsaukseen perustuen.

Päivittäiset harjoitteet tukevat kuntoutumista ja toimintakykyä

Ikääntyneiden kuntoutuksesta on saatavilla paljon tutkimustietoa, mutta Suomessa kotikuntoutuksen vaikuttavuutta on tutkittu vähän. Ikääntyneiden onnistuneen kotikuntoutuksen edellytyksenä ovat asiakkaan voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen, yksilöllinen ja tavoitteellinen kuntoutussuunnitelma, jossa tavoitteet tukevat oikeasti ikääntyneen kotona selviytymistä.

Ikääntyneen kuntoutumista ja toimintakykyä tukevat päivittäiset harjoitteet päivittäistoiminnoissa ja arkisuoriutumisessa, liikunnan lisääminen sekä lihasvoima- ja tasapainoharjoitteet. Tutkimuksissa korostuvat ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn edistäminen erilaisilla liikunnan interventioilla. Ikääntyneiden kuntoutumisen edistämisessä tulisikin enemmän huomioida myös muiden toimintakyvyn osa-alueiden merkitys ikääntyneen kuntoutumiselle.

Kotikuntoutusprosessissa onnistumisen edellytyksenä on kuntoutuksesta hyötyvän asiakasryhmän määrittely, asiakkaan tarpeen tunnistaminen, kokonaisvaltainen toimintakyvyn arviointi luotettavin menetelmin ja moniammatillinen yhteistyö, jossa työnjako on määritelty ja tiedonkulku on joustavaa.

Kehittämisprojektissa ja tutkimuksissa nousi esille myös haasteita ikääntyneen kotikuntoutuksen toteuttamiselle. Työntekijöiden osaamista tulisi kehittää motivointi- ja vuorovaikutustaidoissa, asiakkaan voimavarojen tunnistamisessa ja arvioinnissa sekä toimintakykyä tukevien menetelmien käytössä. Onnistunut kotikuntoutus edellyttää myös muutosta työntekijöiden asenteessa ja toimintakulttuurissa.

Opinnäytetyön tuotoksena syntyi kotikuntoutusmalli

Kotikuntoutusmalli sisältää arviointijakson ja kotikuntoutusjakson. Arviointijakso on suunnattu kotihoidon palveluita tarvitseville uusille asiakkaille ja asiakkaille, joilla on uhka toimintakyvyn heikkenemiselle tai kotona selviytymiselle.

Palveluohjauksen perusteella asiakas ohjautuu moniammatillisesti toteutettavalle arviointijaksolle, jonka tarkoituksena on kokonaisvaltaisesti arvioida asiakkaan toimintakykyä, arkisuoriutumista ja asuin- ja elinympäristöä. Jakson aikana asiakkaan toimintakykyä tuetaan arkikuntoutuksen keinoin. Jakson päätteeksi asiakkaalle on tehty kokonaisvaltainen palvelutarpeen arviointi, jonka perusteella asiakkaalle myönnetään yksilölliset, kuntouttavat ja oikea-aikaiset palvelut.

Kotikuntoutusjakso on suunnattu kotihoidon ja omaishoidon asiakkaille, joilla on uhka toimintakyvyn heikkenemiselle, kotona selviytymiselle tai palvelutarpeen kasvulle. Kotikuntoutusjaksolle ohjaudutaan palveluohjauksen kautta tai arviointijakson jälkeen. Kotikuntouksen edellytyksenä on asiakkaan oma motivaatio ja realistiset mahdollisuudet kuntoutumiselle, joita arvioidaan yhdessä fysioterapeutin, toimintaterapeutin ja asiakkaan kanssa.

Kuntoutusjaksolla asiakkaalle laaditaan yksilöllinen ja tavoitteellinen kuntoutussuunnitelma, jonka mukaan asiakkaan kuntoutumista edistetään moniammatillisesti arkikuntoutuksen ja kuntouttavien interventioiden keinoin. Kuntoutusjakso sisältää alku- ja loppuarvioinnin sekä kuntoutussuunnitelman asiakkaan kuntoutumisen edistämiseen myös jakson jälkeen.

Kehittämistyön tuotoksen tavoitteena on edistää ja tukea ikääntyneen toimintakykyä, jonka avulla mahdollistetaan turvallinen kotona asuminen mahdollisimman pitkään sekä pyritään ennaltaehkäisemään palvelutarpeen lisääntymistä.

 

Tutustu Sari Rantasen opinnäytetyöhön: Kotikuntoutusmallin kehittäminen Pöytyän kotihoitoon

 

Teksti:

Sari Rantanen, sairaanhoitaja AMK
YAMK-opiskelija, Gerontologinen asiantuntijuus
Turun AMK

Sini Eloranta
yliopettaja, TtT, dosentti
Turun AMK