Miten 360-videota voidaan hyödyntää sairaanhoitajien koulutuksessa väkivaltaisen potilaan kohtaamisessa?

21.06.2022

360ViSi-hankkeessa rakennetaan uusia keinoja edistää sairaanhoitajan käytännön oppimista. Hankkeessa käytetään hyödyksi 360-videota, jonka avulla luodaan hoitotilanne, jossa opiskelija pääsee toimimaan kuin olisi itse tilanteessa.

Teknologia tekee jatkuvasti suuria kehitysaskeleita ja helpottaa niin jokapäiväistä arkeamme kuin työtämmekin. Myös opiskelu siirtyy enemmän virtuaaliseen muotoon, etenkin koronan vaikutukset näkyvät selvästi opetuksen muutoksena. Yhä enemmän suositaan erilaisia verkkotenttejä ja -kursseja sekä etäluentoja.

Nämä ovat tuoneet oman lisänsä juuri teorian opetteluun, mutta teknologian avulla olisi mahdollista kehittää myös käytännön oppimista. Vaikka käytännön kokemuksia ei vielä voida keinotekoisesti täysin luoda, päästään jo aika lähelle.

Kehittyneempi versio tavallisesta videokuvasta

Sairaanhoitajaopiskelijat pääsevät harjoittelemaan erilaisia hoitotyön tilanteita 360-videon avulla, kuin olisivat itse tilanteessa. Siinä katsojalla tai pelissä pelaajalla on mahdollisuus tutkia ympäristöään kattavasti ja kokonaisvaltaisesti. He tekevät huomioita ja havaintoja tilanteesta ja reagoivat potilaan ongelmiin niin kuin itse näkevät parhaaksi. Jos pelaaja vastaa oikein, peli ja tilanne etenee.

Näin pelaaja eli opiskelija saa kokemuksen tunteita ja muistijälkeä ikään kuin oikeista hoitotilanteista. Hän jäsentelee ja soveltaa oppimaansa teoriatietoa löytääkseen oikeat vastaukset, ja jos hän valitsee väärin, hänellä on mahdollisuus oppia virheestään turvallisesti.

Monet sairaanhoitajaopiskelijat joutuvat ensimmäistä kertaa haastavaan tilanteeseen ilman perusteellista harjoittelua.

Hoitajat kohtaavat työssään paljon erilaisia potilaita ja asiakkaita. Useimmiten nämä kohtaamiset menevät mallikkaasti ja ilman ongelmia, mutta hoitajat joutuvat työssään myös haastaviin tilanteisiin. Hoitotyötä tekevät työntekijät joutuvat moneen muuhun ammattiin verrattuna kohtaamaan huomattavasti enemmän uhkaavaa käytöstä ja väkivallan eri muotoja.

Näitä tilanteita käydään pintapuoleisesti läpi sairaanhoitajan opinnoissa, mutta ongelman laajuuteen nähden liian vähän. Monet sairaanhoitajaopiskelijat joutuvat ensimmäistä kertaa haastavaan tilanteeseen niin sanotusti ”kylmiltään” eli ilman perusteellista harjoittelua. Tämä asettaa sekä hoitajan että asiakkaan haitalliseen tilanteeseen.

Haastavien tilanteiden harjoittelua turvallisesti

360-videoteknologian avulla sairaanhoitajaopiskelijat pääsisivät harjoittelemaan haastavan potilaan kohtaamista ilman, että he asettavat itseään, haastavaa potilasta tai muita potilaita vaaraan. Opiskelija pääsee hyödyntämään oppimaansa teoriatietoa rauhallisessa ja hallitussa tilanteessa, jossa hänellä on aikaa pohtia eri vaihtoehtoja ja perustella itselleen vastauksen rauhassa. Oikeassa tilanteessa tällaista etua ei ole, vaan tilanteet etenevät usein hyvinkin nopeasti ja pienelläkin reaktiolla voi olla suuret vaikutukset.

Peliä voi harjoitella useita kertoja, jos opiskelija näin haluaa. Kertauksen avulla opittu tieto jää paremmin muistiin ja oikeassa tilanteessa opiskelijalla on jo taustalla jo tietynlainen kokemus haastavasta tilanteesta. Tällaisella oppimisella voi olla suuri merkitys itse tilanteessa, ja se voi olla opiskelijan turvallisuuden kannalta merkittävässä osassa.

Sanattomaan viestintään, kuten äänen painoon ja elekieleen, tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Väkivaltaisen potilaan kohdatessa opiskelijan tulee havainnoida omaa ympäristöään sekä viestimistään ja arvioida samalla potilaan käytöstä. Ympäristöstään opiskelijan tulee löytää hälytysnappi sekä lähin turvallinen poistumistie, hänen täytyy myös pohtia omaa asettumistaan huoneessa potilaaseen nähden. Omasta viestinnästään hänen täytyy huomioida niin sanallista kuin sanatonta viestintää. Näitä ovat muun muassa äänen paino, elekieli sekä ilmeet. Samalla tavalla, kuin me ammattilaisena havainnoimme tilanteessa potilasta, hän havainnoi meitä. Siksi sanattomaan viestintään tulee kiinnittää erityistä huomiota. Potilas saattaa tulkita eleitämme vihamielisinä, mikä kiihdyttää hänen omaa reaktiotaan.

Lopuksi käsikirjoitukseen lisättiin kohta, jossa potilas käy selvästi väkivaltaiseksi ja hoitajan on paettava tilanteesta. Aina tilannetta ei ole mahdollista purkaa puhumalla, ja silloin opiskelijan ja myös ammattilaisen tulee asettaa oma turvallisuutensa ensisijaiseksi. Väkivaltaisen potilaan kanssa ei jäädä kahdestaan huoneeseen rauhoittelemaan tilannetta, vaan tilasta poistutaan ja hälytetään ammattiapua kuten vartija paikalle.

Monien mahdollisuuksien 360-video

360-videon avulla voidaan harjoitella tilannetta kuin tilannetta. Väkivaltaisen potilaan kohtaaminen on vain yksi esimerkki tilanteesta, jossa siitä todella on hyötyä opiskelijalle. Väkivaltaisen potilaan kohtaamisen perusteellisempi harjoittelu voisi parantaa opiskelijoiden työturvallisuutta ja työtapaturmilta tai -haittatilanteilta voitaisiin välttyä.

Videota voisi kehittää myös esimerkiksi opintojakson lopputentiksi, jossa kertautuu kurssilla opetetut asiat yhteen hoitotilanteeseen. Tällaisia voisi olla esimerkiksi somatiikan puolelta lääkkeenjako, potilaan valmistelu leikkaukseen tai seuranta leikkauksen jälkeen. 360-video mahdollistaa laajojen kokonaisuuksien tiivistämisen yhteen hyvin yleiseen hoitotilanteeseen, jossa opiskelija saa itse käyttäytyä tilanteessa kuin oikea sairaanhoitaja.

 

Tutustu Veera Simolan ja Nanni Tolosen opinnäytetyöhön: Fyysisesti väkivaltaisen potilaan kohtaaminen – käsikirjoitus 360°-videototeutusta varten.

 

Lähteet:

360ViSi. 2022. Health Education. Viitattu 12.5.2022 https://360visi.eu/healtheducation/

Aula Research. 2021. Selvitys väkivallasta sote-alalla, Tulospaketti. Tehy. Viitattu 12.5.2022 tehyn_kysely_vakivallasta_sote-alalla_2021_paatulokset_id_17211.pdf

Punkanen, T. 2001. Mielenterveystyö ammattina. Helsinki. Tammi. 4. painos.

Turun Ammattikorkeakoulu. n.d. 360ViSi – Interactive 360 video simulation. Viitattu 12.5.2022 https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/haeprojekteja/360visi-interactive-360-video-simulation/

Tolonen, N. & Simola, V. 2020. Fyysisesti väkivaltaisen potilaan kohtaaminen – käsikirjoitus 360-videototeutusta varten. Opinnäytetyö. Turun Ammattikorkeakoulu. Viitattu 12.5.2022 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/747061/Simola_Tolonen.pdf?sequence=2&isAllowed=y

 

Teksti:

Nanni Tolonen
sairaanhoitajaopiskelija (AMK)
Turun AMK

Veera Simola
sairaanhoitajaopiskelija (AMK)
Turun AMK

Tiina Nurmela
TtT, yliopettaja
Turun AMK