Mynavigo effect -ohjelmisto on helppokäyttöinen työkalu tiedolla johtamiseen ja vaikuttavuuden arviointiin

14.03.2023

Mynavigo effect -ohjelmiston käytettävyyttä ja käyttäjäkokemuksia selvitettiin kehittämisprojektissa, joka toteutettiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin, Vantaan kaupungin ja Gavon Oy:n kesken.

Ensikäyttäjien kokemuksia ohjelmiston käytettävyydestä ja hyödyllisyydestä selvitettiin kyselylomakkeen avulla. Tuloksista koostettiin ohjelmiston kehittämissuunnitelma, jonka avulla ohjelmistoa voidaan kehittää käytettävyydeltään ja hyödyllisyydeltään entistä paremmaksi.

Vantaan Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun -hankkeen työntekijät kokivat Gavon Oy:n tuottaman mynavigo effect -ohjelmiston käytettävyydeltään pääosin helppokäyttöiseksi ja hyödylliseksi työkaluksi.

Tiedolla johtaminen korostuu työllisyyden ja osallisuuden edistämisessä

Yhteiskunnan tuottavuuden kasvu perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän tiedon hyödyntämiseen resurssina. Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa tiekartassa vuosille 2023–2027 kuvataan työllisyyden ja osallisuuden edistämistä sekä työttömyyteen liittyvien kustannusten pienentämistä digitalisaatiota hyödyntäen.

Potilas- ja asiakasrekisteristä saatavia tietoja tulisi käyttää vaikuttavuuden seurannassa ja arvioinnissa enenevässä määrin.

Keskeisenä ajatuksena on toimijoiden välisen tiedonkulun kehittäminen, työkyvyn ongelmien tunnistaminen, eri toimijoiden yhteistyön edistäminen vaikuttavien palveluketjujen toteuttamiseksi sekä palvelu- ja etuusjärjestelmien tietoon perustuvan johtamisen mahdollistaminen digitalisaation kautta.

Potilas- ja asiakasrekisteristä saatavia tietoja tulisi käyttää vaikuttavuuden seurannassa ja arvioinnissa enenevässä määrin. Näin ollen ajantasaista, luotettavaa ja vertailukelpoista vaikuttavuustietoa voidaan käyttää johtamisen tukena palveluiden kehittämisessä, kohdentamisessa ja yhteensovittamisessa.

Toisaalta digitaalisilla palveluilla pystytään myös osallistamaan asiakasta tarjoamalla sähköinen itsearviointiväline, jolla asiakas saa tietoa omasta tilanteestaan ja etenemismahdollisuuksistaan. Lisäksi asiakas saa sähköisesti kontaktin tarvitsemaansa ammattilaiseen.

Mynavigo-ohjelmiston avulla kerätään tietoa hyvinvointikokemuksesta

Vantaan kaupunki otti tammikuussa 2022 käyttöönsä Gavon Oy:n kehittämän ja ylläpitämän mynavigo-ohjelmistopalvelun Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun -hankkeeseen yhdeksi vaikuttavuuden arvioinnin ja tiedolla johtamisen välineeksi. Palvelulla saadaan kerättyä tietoa nuoren hyvinvointikokemuksesta ja työmarkkinastatuksen muutoksista hankkeen aikana.

Ohjelmisto sisältää hyvinvointikyselyn, jonka nuori täyttää aloittaessaan hankkeessa sekä lopettaessaan sen. Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun -hankkeen työntekijät vastasivat kyselyn aihealueiden ja kysymysten sisällöstä ja muotoilusta. Näin ohjelmisto saatiin räätälöityä hankkeen tarpeisiin soveltuvaksi.

Ohjelmisto muodostaa kaksi eri väristä kolmiota nuoren antamien vastausten perusteella. Kolmioiden kulmat edustavat nuoren käsitystä itsestä ja omista voimavaroista, elämänhallinnasta ja arjesta sekä tulevaisuudesta. Kolmioista voidaan visuaalisesti havainnoida nuoren edistymistä hankkeen aikana.

Toinen kolmio edustaa nuoren vastauksia alussa ja toinen nuoren edistymistä hänen lopettaessa hankkeessa. Vastaukset tallentuvat myös kokonaisdataan, jota voidaan käyttää tiedolla johtamiseen ja hankkeen vaikuttavuuden arviointiin.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu on edellytys toimiville tietojärjestelmille

Toimimattomat tietojärjestelmät heikentävät tutkitusti työntekijöiden työhyvinvointia. Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettäviä järjestelmiä ja tuotteita suunniteltaessa tulisikin punaisena lankana olla tuotteen käyttäjälähtöinen suunnittelu.

Käytettävyydeltään hyvin toimivat tietojärjestelmät parantavat sujuvaa, turvallista ja potilaskeskeistä hoitoa. Käyttäjän näkökulmasta hyvin suunniteltu tuote tai järjestelmä on ikään kuin näkymätön, jota jokainen osaa käyttää sen suurempia ajattelematta. Käyttäjäryhmään perehtyminen on edellytys sille, että palvelut ja tuotteet voidaan suunnitella käyttäjille mieluisiksi.

Terveydenhuollon tietojärjestelmien kehitystyössä nousee yhä tärkeämmäksi ymmärrys loppukäyttäjistä ja käyttöympäristöstä.

Ensikäyttäjät kokivat mynavigo effect -ohjelmiston pääosin visuaalisesti selkeäksi ja miellyttäväksi sekä hyödylliseksi työkaluksi. He toivat esille, että myös asiakkaat kokivat ohjelmiston muodostamat kolmiot hyödylliseksi visuaaliseksi palautteeksi edistymisestään hankkeen aikana. Vastauksista saatiin lisäksi kehittämisehdotuksia, joiden avulla ohjelmistoa voidaan kehittää entistä käytettävämmäksi ja hyödyllisemmäksi.

Tulevaisuudessa terveydenhuollon tietojärjestelmien kehitystyössä nousee yhä tärkeämmäksi ymmärrys loppukäyttäjistä ja käyttöympäristöstä. Tämän vuoksi uskomme niin sanotun rajapintatyöskelyn ja substanssiosaamisen tarpeen korostuvan terveysteknologisten laitteiden ja järjestelmien elinkaaressa.

 

Teksti:

Jenni Salo, optikko, sairaanhoitaja
Master School -opiskelija, terveysteknologia

Laura Tervala, FM, bioanalyytikko
Master School -opiskelija, terveysteknologia

Minna Salakari
Lehtori, FT
Turun AMK

Hille Halonen
Lehtori
Turun AMK

 

Tietoa hankkeesta

Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun -hanke on Vantaan kaupungin nuoriso- ja työllisyyspalveluiden yhteishanke, jolla on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitus. Hanke on kaksivuotinen ja saanut alkunsa koronapandemia-ajan voimakkaasti kasvaneesta nuorisotyöttömyydestä.

hankkeen Kohderyhmänä ovat 18–29-vuotiaat vantaalaiset nuoret, jotka joutuneet työmarkkinajärjestelmän ulkopuolelle. Hanke on kohdennettu erityisesti niille ryhmille, jotka ovat muita heikommassa työmarkkina-asemassa ja jotka eivät työllisty työmarkkinatilanteen yleisesti parantuessa.

 

Lähteet:

Gavon Oy. 2022. https://www.gavon.fi/

Hyppönen, H.; Aalto, A.; Persephone, D.; Hämäläinen, P.; Kangas, M.; Keränen, N.; Kärki, J.; Lääveri, T.; Reponen, J. & Ryhänen, M. 2016. Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio. Seurantamittarit ja tuloksia Sote-tieto hyötykäyttöön – strategian näkökulmasta. Helsinki

Kaipio, Johanna; Lääveri, Tinja & Tyllinen, Mari. Menettelyprosessi loppukäyttäjänäkökulman integroimiseksi tietojärjestelmähankintaan: Tapaus Apotti. FinJeHeW 2015; 7 (2–3)

Martikainen, S., Salovaara, S., Ylönen, K., Tynkkynen, E., Kaipio, J., Tyllinen, M., & Lääveri, T. (2020). Sosiaalialan ammattilaiset halukkaita osallistumaan asiakastietojärjestelmien kehittämiseen – osallistumistavoissa kehitettävää. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 12(3), 270–285. https://doi.org/10.23996/fjhw.96084

Mynavigo. 2022. Verkkojulkaisu. Viitattu 5.4.2022. https://www.youtube.com/watch?v=DXCpZCh957A

Rosenzweig, Elizabeth. 2015. Successful User Experience: Strategies and Roadmaps, Elsevier Science & Technology.

Seppänen L. 2019. Artikkelikokoelma. Tunne käyttäjäsi. Metropolia. TAITO-sarja 29, 6–8. Helsinki.

STM 2023. Digitalisaatio työllistymisen ja osallistumisen tukena: Työ- ja toimintakykyä edistävien palvelujen digitalisoimisen tiekartta 2023–2027. Viitattu 26.2.2023 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5593-6

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2021. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus. Hankekoodi: S22420. https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S22420

Vantaa. Rinnallakulkien nuorisotyöttömyys laskuun. Viitattu 26.2.2023. Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun | Vantaa

Vehko, T.; Hyppönen, H.; Ryhönen-Tompuri, M. & Heponiemi, T. 2019. THL. Miten tietojärjestelmät palvelet terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vaikutukset työhön ja hyvinvointiin. Digityö ja stressi –hankkeen loppuraportti. PunaMusta Oy: Helsinki.