Pelastajille taitoja kehitysvammaisten kohtaamiseen

22.05.2021

Inclusive Emergency -hankkeessa pyritään antamaan pelastushenkilöstölle entistä paremmat valmiudet toimia tilanteissa, joissa ovat mukana eri tavoin vammaiset henkilöt. Tekeillä on ensimmäinen kansainvälinen, avoin ja monikielinen aihetta käsittelevä verkko-oppimisalusta ja -oppimateriaali. Suomesta hankkeessa ovat mukana Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos.

Oppimateriaalin ja oppimisalustan esimmäisen testausvaiheen jälkeen saatiin arvokasta tietoa sekä kehittämistoiveita testaajilta. Materiaalia testanneet Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen työntekijät toivoivat yhä enemmän käytännön esimerkkejä. He halusivat oppia monipuolisemmin onnistuneesta vuorovaikutuksesta ja kommunikoinnista kehitysvammaisen henkilön kanssa pelastustilanteessa.

Moniammatillista osaamista yhteiseksi hyödyksi

Hankkeen oppimateriaali keskittyy neljään aiheeseen: näkö- ja kuulovammaan, liikuntavammaan, autismikirjoon ja kehitysvammaan. Suomen aiheena kansainvälisessä hankkeessa on kehitysvamma. Tarkoituksena on tuottaa opiskelijoille tietoa kehitysvammadiagnoosin taustoista sekä kehitysvammaisten toimintakyvystä, käytössä olevista apuvälineistä, erilaisista toimintaympäristöistä ja vuorovaikutukseen ja kommunikointiin vaikuttavista tekijöistä.

Inclusive Emergency -hankkeessa on mukana neljä osallistujamaata: Suomi, Espanja, Tanska ja Slovenia. Jokaisesta maasta on mukana kaksi organisaatiota. Ne edustavat esimerkiksi korkeakouluja, vammaisalaa ja pelastusalaa. Valmis verkko-oppimisalusta ja -materiaali julkaistaan toukokuussa 2022 viidellä eri kielellä: englanniksi, suomeksi, espanjaksi, tanskaksi ja sloveniaksi. Materiaalissa käytetään Creative Commons -lisenssiä, jolloin se on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa käyttäjien tarkoituksiin.

Kohtaamisen monet muodot

Hankkeessa työskennellään jatkuvasti onnistuneen ja tarkoituksenmukaisen lopputuloksen eteen. Alkuvuodesta 2020 kaikki osallistujamaat tuottivat oman aihealueensa osalta oppimateriaalia yhteisesti asetettujen oppimistavoitteiden mukaan. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen edustajat ovat mukana kommentoimassa materiaalia ja esittämässä tarpeitaan, toiveitaan ja ideoitaan.

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin opinnäytetyönä tuotettiin yhteenveto kokemuksista ja kehittämisideoista, joita saatiin oppimateriaalia testanneilta pelastustyöntekijöiltä. Terveysteknologian koulutusalan opinnäytetyössä selvitettiin, miten pelastustyöntekijä kokee oppimateriaalin tukevan ammattiosaamisen kehittymistä, ja kuinka materiaalia tulisi yhä kehittää.

Ensimmäisessä materiaalin testausvaiheessa syksyllä 2020 testaajien mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia kartoitettiin Webropol-kyselyn avulla. Tulokset osoittivat, että materiaalissa on hyvin kattava teoriaosuus, jota tukivat erilaiset kuvat ja videot. Testaajat toivoivat seuraavien työvaiheiden tuottavan lisää käytännön esimerkkejä erilaisista pelastustehtävistä ja niissä toimimisesta, kun tilanteessa on mukana kehitysvammaisia henkilöitä.

Pelastustyöntekijät toivat erityisesti esiin tarpeensa oppia onnistuneesta ja turvallisesta kohtaamisesta. Tässä on otettava huomioon mahdolliset vuorovaikutuksen ja sosiaalisten tilanteiden haasteet, joihin vaikuttavat esimerkiksi selkeä puhe sekä eleiden ja ilmeiden merkitys.

Lisäksi on olemassa joukko muita kehitysvammaisen kohtaamiseen liittyviä erityispiirteitä. Näitä ovat esimerkiksi haastavaan käyttäytymiseen vaikuttavat taustatekijät, kuten aistiherkkyys, pelko, stressi, toiminnanohjauksen vaikeudet, ympäristön kaoottisuus tai tunnetaitojen vaikeudet.

Hanketyö jatkuu

Opinnäytetyössä kerätyn tutkimusdatan ja avoimen palautteen perusteella ideoitiin yhdessä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen työntekijöiden kanssa erilaisia skenaarioita, jotka voisivat toimia opetusesimerkkeinä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi palotarkastus kehitysvammaisten asumisyksikössä, liikenneonnettomuus ja poistumistilanne kehitysvammaisten toimintakeskuksessa. Tilanteisiin hahmoteltiin esimerkkejä toimintakyvystä, aistiherkkyydestä, toimintaympäristöistä sekä liikkumisen ja kommunikoinnin apuvälineistä.

Syksyllä 2021 hankekumppanit testaavat uudelleen tuotettua materiaalia pelastustyöntekijöillä ja arvioivat sekä verkko-oppimisalustan että -oppimateriaalin kokonaisuutta suhteessa oppimistavoitteisiin. Erasmus+ -rahoitteinen hanke tulee päätökseensä toukokuussa 2022 avoimena ja kansainvälisenä verkko-oppimisalustana.

Lue lisää

Voit seurata hankkeen etenemistä sosiaalisen median kanavista ja sen omilta kotisivuilta, jonne pääset tästä linkistä.

Koko opinnäytetyön pääset lukemaan tästä linkistä.

Teksti

Greta Kallio
Toimintaterapeutti
Terveysteknologian opiskelija, YAMK
Turun AMK

Minna Salakari
FT, lehtori
Turun AMK