Queen Silvia Nursing Award – kiitos ja kunnia hoitotyölle

01.09.2022

Queen Silvia Nursing Award (QSNA) on merkittävä kunnianosoitus hoitotyölle, lähihoitajille, sairaanhoitajille, ensihoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille sekä hoitotyön opiskelijoille. Vuonna 2021 palkinnon sai Suomessa Turun ammattikorkeakoulun ensihoidon opiskelija Markus Suominen.

Queen Silvia Nursing Award on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu, ja se jaetaan vuosittain useassa eri maassa. Palkintoon sisältyvät 6 000 euron rahapalkinto, diplomi Ruotsin kuningatar Silvialta, räätälöity harjoittelujakso, useita mahdollisuuksia kansainväliseen verkostoitumiseen sekä osallistuminen juhlatilaisuuksiin muun muassa Tukholmassa.

Markuksen ja muiden palkittujen ideoihin voi tutustua Queen Silvia Nursing Awardin nettisivuilla. Sivuilta löytyvät ohjeet oman idean kehittämiseen sekä kilpailuun osallistumiseen. Haku on avoin kaikille hoitotyön opiskelijoille ja ammattilaisille.

Hoitotyö on arvokasta

Hoitajat, ja suuri osa hoitotyön opiskelijoista, työskentelevät ympäri vuorokauden, seitsemänä päivänä viikossa, vuoden ympäri. Hoitotyön arvo on kiistaton ja valkenee jokaiselle viimeistään siinä vaiheessa, kun itse, oma perhe, lähiyhteisö, yhteiskunta tai globaali maailma on haavoittuvimmillaan ja tarvitsee apua. Koronaviruksen aiheuttama pandemia muistutti maailmaa siitä, että hoitajat työskentelevät etulinjassa – he suojelevat ja hoitavat muita, kun iso joukko kansalaisia siirtyy syrjemmälle turvaan.

Hoitajan ei tarvitse pohtia, onko hänen työllään arvoa, merkitystä tai tulevaisuutta.

Korkeakoulutasoista hoitotyötä tarvitaan aina ja kaikkialla. Digitalisaatio on siirtynyt osaksi jokapäiväistä hoitotyötä, mutta sairaanhoitajaa, ensihoitajaa, terveydenhoitajaa tai kätilöä digitalisaatio ei korvaa.

Hoitajan ei tarvitse pohtia, onko hänen työllään arvoa, merkitystä tai tulevaisuutta. Sen sijaan hänen on jatkuvasti huolehdittava osaamisestaan, tiedoistaan, taidoistaan, eettisestä herkkyydestään ja työhyvinvoinnistaan. Näiden lisäksi hoitajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että hoitotyöhön vaadittavat ulkoiset resurssit – kuten työyhteisö, tilat, välineet, palkka, johtaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta – ovat asianmukaiset.

Hoitajaksi kasvetaan ja kehitytään

Hoitotyön opetussuunnitelmia säätelevät useat kansainväliset ja kansalliset säädökset. Jokaisen hoitajan yleisiin tehtäviin kuuluvat terveyden edistäminen, sairauksien ehkäiseminen, sairauksien hoito ja kuntoutus sekä kärsimyksen vähentäminen ja arvokkaan kuoleman tukeminen.

Sairaanhoitajan, ensihoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön opetussuunnitelmat perustuvat oman tieteenalan, hoitotieteen, tietoperustaan. Opinnot sisältävät niin alakohtaisia kuin yleisiäkin opintoja. Näiden rinnalla hoitotyön opetussuunnitelmissa korostuvat kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen.

Hoitajan ammatti-identiteetti kasvaa osaksi kokonaisidentiteettiä, eikä hoitajan identiteetti häviä, vaikka urakehitys suuntautuisikin kliiniseen asiantuntijatehtävään, hoitotyön johtamiseen, hoitotyön koulutukseen tai muualle.

Portaali edistää potilas- ja työturvallisuutta

Ensihoidon opiskelija Markus Suominen on opiskeluaikanaan ideoinut digitaalisen portaalin, jonka kautta hoitajat voivat raportoida havaitsemistaan epäkohdista esihenkilölle ja organisaation johdolle – nimettömästi, reaaliajassa ja matalalla kynnyksellä. Portaalissa näkyvät ilmoituksen lisäksi vastaanottaja, aika ja tapa, jolla epäkohtaan on puututtu.

Markuksen ideoiman portaalin tavoitteena on edistää hoitotyön asiakkaan tai potilaan turvallisuutta ja hyvän hoidon toteutumista. Se tukee hoitohenkilökunnan mahdollisuutta turvata korkeatasoinen hoitotyö ja edistää työturvallisuutta ja -hyvinvointia. Portaali myös tukee rekrytointia hoitotyön organisaatioihin, joissa epäkohtiin puututaan, reagoidaan tehokkaasti sekä edistetään hyvän hoidon toteutumista.

”Kannustan kaikkia hoitotyön opiskelijoita ja hoitajia, joilla on hyviä ideoita hoitotyön kehittämiseen, hakemaan ideallaan Queen Silvia Nursing Award -palkintoa. Kannattaa innovoida ja kehittää idea yhdessä kollegojen ja muiden sparraajien kanssa sekä uskoa omaan ideaansa”, Markus innostaa.

Isossa kuvassa idea vahvistaa korkeatasoista ikääntyneiden, muistisairaiden sekä muiden potilas- ja asiakasryhmien hoitotyötä, tukee hoitohenkilökunnan työhyvinvointia sekä edistää hoitoalan houkuttelevuutta ja hoitohenkilökunnan riittävyyttä.

Sitä mukaa kuin idea ilmoitusportaalista kehittyi, Markus lähti etsimään edistäjää idealleen. Hän kertoi asiasta tutoropettajalleen Sanna Ojalalle ja opiskelijakollegoilleen. Lopulta Markus löysi Queen Silvia Nursing Award -palkinnon, jota kohti hän lähti jalostamaan alustavaa ideaansa.

Tutoropettaja hoitotyön opiskelijan sparraajana

Tutoropettaja kulkee hoitotyön opiskelijan rinnalla yleensä koko opintojen ajan. Tutoropettaja tukee opiskelijan oppimista ja opintojen etenemistä, ohjaa opiskelijan kaikkia kliinisiä harjoittelujaksoja sekä edistää opiskelijan ammatti-identiteetin kasvua ja kehittymistä hoitotyön kollegaksi. Tutoropettaja toimii myös opiskelijan sparraajana, kannustajana ja opiskelumotivaation tukijana.

Sanna Ojala toimi aktiivisesti ilmoitusportaali-idean sparraajana. Tutoropettajan osuus on ollut keskeinen idean jatkojalostamisessa ja siitä viestimisessä. Idean alkuperäisyyttä ja käytännöllisyyttä lähdettiin kartoittamaan Sannan verkoston kautta. Sitä esiteltiin muun muassa Terveydenhuollon Osastonjohtajat TEOS ry:n puheenjohtajalle sekä usealle terveydenhuollon ammattilaiselle, joiden ehdotukset ja palautteet auttoivat idean kehityksessä ennen Queen Silvia Nursing Award -kilpailun hakuprosessia.

Saamme olla ylpeitä hoitotyön opettajista ja koulutuksesta sekä koulutusorganisaatiolle annetusta kiitoksesta.

Sanna on toiminut tutoropettajana lukuisille ensihoidon opiskelijoille ja omalla innostuksellaan ja sinnikkyydellään kannustanut opiskelijoita tavoittelemaan parastaan, kehittymään hoitajiksi ja kasvamaan innovatiivisiksi hoitotyön tulevaisuuden kehittäjiksi. Sannan osuus Turun ammattikorkeakoululle myönnetystä QSNA-kunniakirjasta on kiistaton, ja saamme olla erittäin ylpeitä hoitotyön opettajista ja koulutuksesta sekä koulutusorganisaatiolle annetusta kiitoksesta.

Queen Silvia Nursing Award kantaa tulevaisuuteen

Queen Silvia Nursing Award -stipdenin voittajana Markus on päässyt tapaamaan useita huippuammattilaisia hoitotyön eri osa-alueilta. Palkittu idea on saanut erittäin paljon positiivista palautetta, ja osa hoitajista on kummastellut sitä, ettei vastaavanlaista ole aiemmin kehitetty.

”Siitä saakka, kun löysin QSNA:n, olen ajatellut, että ideani lähtee lentoon ja että palkinnon voittaminen auttaisi minua idean toteuttamisessa”, on Markus todennut. Hän on myös vakuuttunut siitä, että QSNA:n kautta saadut kontaktit, uudet tuttavuudet ja ystävät tulevat olemaan keskeisiä idean toteuttamisessa, testaamisessa ja käyttöönotossa.

Kevään 2022 aikana Markus on päässyt Queen Silvia Nursing Awardin järjestämiin tilaisuuksiin, joissa hän on tutustunut hoitotyön johtamiseen ja saanut uudenlaisia näkemyksiä urakehitysmahdollisuuksiin ja omiin uratavoitteisiin. Viimeisimpänä hän osallistui QSNA-paikallisseremoniaan Ruotsin Helsingin-suurlähetystössä yhdessä koulutus- ja tutkimuspäällikkö Camilla Laaksosen, valtiosihteeri Eila Mäkipään ja tohtori Harriet Finne-Soverin kanssa.

Tällä hetkellä Markus odottaa innolla verkostoitumista muiden maiden QSNA stipendiaattien kanssa. Palkinto on jo antanut hänelle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia kansalliseen ja kansainväliseen verkostoitumiseen, yhteiseen keskusteluun, oppimiseen ja hoitotyön kehittämiseen.

”Olen muun muassa päässyt käymään ja tutustumaan useisiin QSNA-kumppaniorganisaatioihin Tukholmassa ja päässyt näkemään erilaisia hoitotyön urakehitysmahdollisuuksia. Olen oppinut paljon ikäihmisten ja muistisairauksista kärsivien potilaiden ja heidän perheidensä hoitotyöstä, saanut keskustella näiden alueiden keskeisten tutkijoiden ja toteuttajien kanssa sekä laajentanut näkemyksiäni kauas sairaalan tai hoitolaitoksen ulkopuolelle. Nyt ja tulevaisuudessa ikääntyneen tai muistisairaan potilaan hyvä hoito toteutuu hyvin pitkälle kotona ja heille tutuissa ympäristöissä.”

Hoitotyön opiskelijoissa on tulevaisuus

Hoitotyö on mahtava ammatti, jossa mahdollisuudet kehittyä ja kehittää niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ovat erinomaiset. Hoitotyöhön halutaan opiskella ja alalla halutaan työskennellä aidosta tahdosta auttaa ja tehdä yksilöille ja yhteiskunnille mittaamattoman arvokasta työtä.

Vaikka hoitotyö onkin isojen haasteiden edessä ja työvoimapula on räjähtämässä käsiin, on hoitotyön tulevaisuus mitä valoisa suurimmalla todennäköisyydellä. Yhteiskunta ei tule toimeen ilman hoitajia, ja nykyiset haasteet ovat ratkaistavissa, kunhan ymmärrystä, innovatiivisuutta ja tahtoa löytyy.

Hoitotyön opiskelijoissa ja vastavalmistuneissa sairaanhoitajissa, ensihoitajissa, terveydenhoitajissa ja kätilöissä on tulevaisuutemme. Markus opiskelijakollegoineen ja Sanna opettajakollegoineen rakentavat sitä perustaa, johon tulevaisuuden hoitotyö rakentuu.

 

 

Teksti:

Markus Suominen
ensihoidon opiskelija, Queen Silvia Nursing Award -voittaja
Turun AMK

Sanna Ojala
lehtori, Turun AMK

Camilla Laaksonen
koulutus- ja tutkimuspäällikkö
Turun AMK

 

Kuvat: Markus Suominen, Instagram @qsna_markus