Seksuaalisuus puheeksi neuvolassa

31.10.2022

Tutkimusten mukaan raskaus ja synnytys vaikuttavat merkittävästi naisen seksuaalisuuteen. Seksuaalisuudella on nähty olevan selvä yhteys naisen omaan kehonkuvaan.

Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä ja ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jokainen ihminen määrittää omalle seksuaalisuudelleen erilaisen painoarvon ja rakentaa sen pohjalta oman seksuaalisen identiteettinsä.

Suhtautuminen seksuaalisuuteen on aikojen saatossa vaihdellut. Monet seksuaalisuuteen liittyvät asiat, jotka ovat aiemmin herättäneet paheksuntaa, ovat tänä päivänä normaaleja ja yleisesti hyväksyttäviä asioita ja olennainen osa seksuaalisuutta. Omaa seksuaalisuutta voi tuoda esille vapautuneesti, mutta silti siihen voi liittyä myös syyllisyyden tunnetta, pelkoja ja estoja. (Lönnqvist 2021)

Opas seksuaalisuudesta raskaana olevalle ja hänen kumppanilleen

Kirjoitimme keväällä 2022 terveydenhoitajatutkintoon liittyvän opinnäytetyön, jonka aiheena oli seksuaalisuus raskausaikana ja synnytyksen jälkeen. Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuoda ajankohtaista tutkimustietoa seksuaalisuudesta ja auttaa kehittämään seksuaaliterveyspalveluita raskaana oleville ja synnyttäneille naisille.

Työstimme opinnäytetyömme oppaaksi, joka tarjoaa tietoa seksuaalisuudesta raskaana olevalle ja hänen kumppanilleen sekä helpottaa seksuaalisuuteen liittyvää puheeksiottoa neuvolassa. Oppaan kokoamiseen käytimme Canva-sovellusta, ja sisällön laatimiseen hyödynsimme lähteenä opinnäytetyötämme.

Lisäksi suoritimme uuden pienimuotoisemman tiedonhaun täydentääksemme oppaan sisältöä yksityiskohtaisemmaksi, sillä halusimme erityisesti löytää lisää tietoa lantionpohjanlihaksien harjoittelusta, raskausajan terveysongelmista, liikuntasuosituksista raskauden aikana sekä seksistä raskauden ja synnytyksen aikana.

Toiveina ohjeistuksien kehittämistä, koulutusta ja lisää resursseja seksuaalineuvontaan

Seksuaalineuvonta on asetettu terveyskeskusten tehtäväksi. Terveyskeskuspalveluissa, kuten neuvolassa, erityisesti terveydenhoitajilla tulisi olla hyvät valmiudet seksuaalineuvontaan. Terveydenhoitajana tulisi muun muassa tunnistaa parisuhdetta vaarantavat rikitekijät ja ohjata perhettä niiden ehkäisyssä sekä tukea niihin liittyvien ongelmien ratkaisussa. (Sannisto, T. 2011, 59)

Opinnäytetyömme tulosten perusteella seksuaalineuvonta jää neuvolassa vähäiseksi. Hoitajat myöntävät, ettei neuvolassa ole tarpeeksi aikaa seksuaalineuvonnalle, ja tämän seurauksena resursseja tulisi saada lisää. Mielestämme olisi syytä lisätä erityisesti terveydenhoitajan ja kätilön opintoihin enemmän seksuaalisuutta käsitteleviä opintoja. Näkemyksemme mukaan perusteellisen perehtymisen vuoksi seksuaalisuuden puheeksi ottaminen olisi myös asiakkaan kanssa helpompaa.

 

Naisen saattaa olla vaikea hyväksyä raskauden ja synnytyksen tuomia muutoksia. Muutokset voivat aiheuttaa huolia, epäilyksiä ja uusia tarpeita, joihin tulisi kiinnittää huomiota äitiysneuvolassa.

 

Opinnäytetyömme tulosten mukaan raskaana olevat ja synnyttäneet äidit toivovat vinkkejä erityisesti lantionpohjan lihasten harjoitteluun sekä sopiviin ja turvallisiin seksiasentoihin. Tekemämme opas tuo esiin edellä mainittuja aiheita ja tarjoaa tietoa muun muassa kehonkuvasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Lantionpohjan lihasten tuntemisella ja harjoituksilla on positiivinen vaikutus kehontuntemukseen ja orgasmiin (Kero ym. 2019).

Puheeksiottoon tarvitaan henkilökunnan tukea

Opinnäytetyö nostaa esiin sen, että raskauden ja synnytyksen tuomia muutoksia ja seurauksia voi olla vaikea hyväksyä. ”Baby blues” on tavallinen ilmiö, jota esiintyy jopa 80 prosentilla synnyttäneistä. Se tarkoittaa mielialan herkistymistä, ja sen tavallisina oireina ovat muun muassa itkuisuus, ärtyneisyys ja päänsärky. ”Baby blues” korjaantuu tavallisesti itsestään, mutta hoitohenkilökunnan ja puolison sekä perheen tarjoama kannustus ovat avainasemassa. (Perheentupa, A. 2022)

Seksuaalisuudella on merkittävä vaikutus vanhempien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Tutkimuksien mukaan monet pariskunnat kokevat hankalaksi pyytää tukea ja neuvoa seksuaalisuuteen liittyen neuvolassa ja päätyvät etsimään tietoa internetistä. Terveydenhoitajien tulisi löytää yhtenäinen lähestymistapa seksuaalisuuden käsittelyyn asiakkaiden kanssa, jotta ilmapiiristä muodostuisi luottamuksellinen ja asiakkaat uskaltaisivat tuoda huolensa esiin neuvolassa.

Koska seksuaalisuudella on merkittävä vaikutus vanhempien hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti, uskomme, että tekemämme opas on vanhemmille väylä omaan itsetuntemukseen ja helpottaa arkea uudessa tilanteessa. Oppaamme tarjoaa neuvolassa työskenteleville terveydenhoitajille apuvälineen ja lasta odottaville vanhemmille arvokasta tietoa, joka on helposti saatavilla.

 

Tutustu Aino Aavasen ja Maria Ojasen opinnäytetyöhön: Seksuaalisuus – raskausaikana ja synnytyksen jälkeen.

 

Lähteet:

Bildjuschkin, K. 2021. Seksuaalinen hyvinvointi ja seksuaalikasvatus. Terveysportti. Duodecim. Saatavilla: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/shk/article/kou00025/search/seksi

Kero, K. & Väisälä, L. 2019. Seksologiaa. Kustannus Oy Duodecim.

Kuortti, M. 2020. Seksuaaliterveyden edistäminen. Kustannus Oy Duodecim.

Lönnqvist, J. 2021. Seksuaalisuus. Kustannus Oy Duodecim.

Perheentupa, A. 2022. Synnytyksen jälkeiset psyykkiset häiriöt. Lääkärin käsikirja. Terveysportti. Duodecim. Saatavilla: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/ykt00842/search/synnytys

Riihimaa, N. 2020. Pikkulapsiperheessä parisuhde tarvitsee huomiota joka päivä. Lapsemme-lehden jutut. Mannerheimin lastensuojeluliitto. Saatavilla: https://www.mll.fi/lapsemme-lehti/pikkulapsiperheessa-parisuhde-tarvitsee-huomiota-joka-paiva/

Sannisto, T. 2011. Seksuaaliterveyspalvelut terveyskeskuksissa.

 

Teksti:

Aino Aavanen
terveydenhoitajaopiskelija
Turun AMK

Maria Ojanen
terveydenhoitajaopiskelija
Turun AMK

Maika Kummel
koulutusvastaava, yliopettaja
Turun AMK