SIVISOTE-tutkimusryhmän hankkeissa vastataan yhteiskunnallisiin sote- ja perhepalvelujen haasteisiin

19.12.2022

Turun ammattikorkeakoulun SIVISOTE-tutkimusryhmä kehittää uusia ja kustannustehokkaita palvelukonsepteja vastaamaan paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin.

Tutkimusryhmän yhteisenä päämääränä on kohdentaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja ratkaista lasten ja perheiden hyvinvoinnin haasteita. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa keskitytään varhaisen tuen perhekeskuspalveluihin, oppilaitoshyvinvointiin, yhteisölliseen oppilashuoltoon, lastensuojelupalveluihin sekä esimerkiksi LAPE-palveluverkon johtamiseen.

Hankkeissa luodaan malleja ja menetelmiä hyvinvoinnin tukemiseksi

Vuoden 2022 lopussa päättyneissä ANKKURI-, ARVO ihmiselle – ja Voimavaralähtöisyys ja tarinallisuus terveyden edistämisessä -hankkeissa vastattiin yhteiskunnallisiin haasteisiin kolmen kohderyhmän osalta: ammattiin opiskelevat nuoret, sote- ja sivistystoimialan ammattilaiset sekä työttömät tai työelämän ulkopuolella olevat työikäiset.

Kolmivuotisessa ANKKURI-projektissa luotiin uudenlaisia, matalan kynnyksen toimintamalleja ammattikoululaisten elintapaohjaukseen sekä päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn ja lopettamisen tueksi. ARVO ihmiselle -hankkeessa taas kehitettiin osallisuutta tukevia toimintoja ruoka-avun ja matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa.

Voimavaralähtöisyys ja tarinallisuus terveyden edistämisessä -hankkeessa luotiin innovatiivinen koulutuskokonaisuus, joka toteutettiin menetelmäkirjana. Sen avulla voidaan löytää uudenlaisia lähestymiskulmia työn tekemiseen, asiakas- ja opiskelijakohtaamisiin sekä työhyvinvoinnin ylläpitämiseen.

SIVISOTE toimii laajasti ja monialaisesti

Tutkimusryhmässä toimii monitieteinen asiantuntijatiimi, jonka missiona on olla keskeinen vaikuttaja alueellisessa ja kansallisessa innovaatiotoiminnassa. SIVISOTEn osaajat ovat mukana myös kansainvälisissä kehittämishankkeissa.

Meneillään oleva KEMUSOTE-hankkeen tavoitteena on vahvistaa kevytyrittäjien ja yhteiskunnallisten yrittäjien toimintaedellytyksiä, muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia sekä työurien pidentämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

SIVISOTE on mukana Turun yliopiston koordinoimassa GEO-ICT4e-hankkeessa, jossa kehitetään korkeakoulupedagogiikkaa ja vahvistetaan työelämäyhteistyötä viiden tansanialaisen yliopiston kanssa. Tarkoituksena on tuottaa ratkaisuhakuisia paikkatieto-osaajia tulevaisuuden digitaalisille työmarkkinoille.

Tahtotilana hanketuotosten juurtuminen käytännön työhön

SIVISOTESSA halutaan ja osataan kehittää, mutta keskeisenä ajatuksena on, että luodut mallinnukset ja palvelukonseptit implementoidaan käytännön työhön. Kun hanketuotokset suunnitellaan yhdessä kohderyhmien ja kohdeorganisaatioiden kanssa, uusien käytäntöjen käyttöönotto helpottuu.

Tutkimusryhmä toimii jatkuvassa alueellisessa yhteistyössä sivistystoimen, varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa. Yhteistyössä kehitetään tulevaisuuden palvelukonsepteja ja vaikutetaan muun muassa uusien hyvinvointialueiden johtamismalleista käytävään keskusteluun.

Vahva osaaminen sekä huolellinen suunnittelu takaavat tuloksellisen alueellisen ja kansallisen yhteistyön.

SIVISOTE tuottaa hanke- ja tutkimustyöllään uutta arvoa lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiongelmien ratkaisuun. Jotta tuotoksilla ja tuloksilla on mahdollisuus juurtua käytännön työhön, se edellyttää verkostoitumista, tarkoituksenmukaista yhteistyötä sidosryhmien kanssa, kohderyhmän tuntemusta, kohdeorganisaation muutokseen sitoutumista ja muutosjohtajuutta sekä näkyvää ja jatkuvaa viestintää. Vahva osaaminen sekä huolellinen suunnittelu takaavat tuloksellisen alueellisen – myös kansallisen – yhteistyön.

 

 

Teksti:

Eeva Timonen-Kallio
Tutkimusryhmävastaava, yliopettaja, YTT
Turun AMK

Minna Salakari
Lehtori, projektipäällikkö, FT
Turun AMK