SOMA-hankkeessa kehitetään kokeilualustatoimintaa hoivapalveluissa

21.02.2023

Hoivapalveluissa on tärkeää edistää ja kehittää teknologian käyttöönottoa. Teknologian avulla voidaan tukea sosiaali- ja terveysalan uudistuksen tavoitteita ja muutoksen onnistumista. Kehitystyössä on kuitenkin tärkeää, että mukana ovat niin ikäihmiset, sote-alan ammattilaiset kuin teknologian alan yrityksetkin. Näin saavutetaan ratkaisuja, joissa hoidon inhimillisyys ja teknologian mahdollisuudet parantavat palveluiden laatua ja työoloja.

Sote-yksiköt terveysteknologiakehityksen mahdollistajana (SOMA) -hankkeen tavoitteena on nopeuttaa varsinaissuomalaisten terveys-, hyvinvointi- ja hoivateknologiayritysten tuotekehitystä ja kasvattaa kilpailukykyä. Hankkeessa kehitetään uudenlainen kokeilualustatoimintamalli, jota pilotoidaan Salon alueella toimivan tehostetun palveluasumisen yksikössä. Toimintamallin avulla tehostetun asumisen hoivayksikköön luodaan autenttinen kokeiluympäristö, jossa terveys-, hyvinvointi- ja hoivateknologia-alan yritykset voivat kehittää ja testata ratkaisujaan yhdessä alueen korkeakoulujen, oppilaitosten ja loppukäyttäjien kanssa.

Yritykset voivat kerätä yksikössä myös viranomaisten vaatimaa kliinistä näyttöä lääkinnällisten laitteiden tehokkuudesta ja turvallisuudesta. Lisäksi kehitettävä toimintamalli edesauttaa uuden teknologian käyttöönottoa yksikössä, vähentää henkilöstön kuormitusta ja lisää asukkaiden elämänlaatua.

Kaksivuotista hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu ja rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Partnereina toimivat Yrityssalo Oy ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Projektissa työskentelee Turun ammattikorkeakoulun Arvokas vanhuus -tutkimusryhmän ja Terveysteknologia-tutkimusryhmän asiantuntijoita.

Autenttiselle kokeilualustatoiminnalle tarvetta

Kokeilualustalla tarkoitetaan tässä hankkeessa sote-yksikköä, joka tukee tuotteiden ja palvelujen kehittämistä. Autenttiset asiakas- ja asiantuntijaympäristöt ovat tärkeitä alustoja tuotteiden kehittäjille, sillä todelliset käyttäjät ja aidot olosuhteet mahdollistavat tuotteen ja palvelun laaja-alaisen testaamisen ja arvioinnin.

Kokeilualustatoiminta ei ole sote-palveluja tuottavien organisaatioiden ydintoimintaa, jota ovat hoito-, tutkimus- ja opetustoiminta. Uusien tuotteiden ja palvelujen yhteiskehittäminen sekä testaaminen sote-ammattilaisten kanssa aidossa tai vähintäänkin simuloidussa ympäristössä on kuitenkin ehdoton edellytys alan markkinoille pääsemiseksi.

Tämän vuoksi kokeilualustatoimintaa on tuotu sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaviin yksiköihin, mutta usein se on yksikön varsinaisesta ydintoiminnasta irrallista, ikään kuin päälle liimattua toimintaa. Tällöin kokeilualustatoiminta ei palvele yritysten tuotekehityksen tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi toiminta saattaa viedä yksikön resursseja pois sen ydintoiminnasta, kuormittaa henkilöstöä sekä pahimmassa tapauksessa vaarantaa asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuuden.

SOMA-hankkeessa pyritään kehittämään toimintamalli, joka ratkaisisi tämän sote-alan testialustoihin liittyvän ongelman. Lue lisää projektista.

 

Teksti:

Sini Eloranta
Yliopettaja, TtT, dosentti
Master School, Turun AMK

Teppo Saarenpää
Lehtori, DI
Tieto- ja viestintätekniikka, Turun AMK

Susanna Mört
Yliopettaja, liiketoimintavastaava, TtT
Turun AMK