Sydämestä ottaa! Sosiaalinen media ja hyvinvointiteknologia sepelvaltimotautia sairastavan elintapamuutosten tukena

20.09.2022

Sepelvaltimotauti on Suomen merkittävin kansansairaus syöpäsairauksien ohella. Se kuuluu sydän- ja verisuonisairauksiin, jotka kuormittavat eniten terveydenhuoltoa. Sepelvaltimotautiin sairastuneet tarvitsevat ehdottoman pysyvää lääkehoitoa, mutta yhtä välttämättömiä ovat terveelliset elintavat.

Omahoitoon, elintapamuutoksiin ja vaaratekijähallintaan tarvitaan luotettavaa tietoa ja ohjausta. Mahdollisia kanava tiedonsaantiin ja ohjaukseen ovat sosiaalinen media (some) ja erilaiset terveysteknologiset ratkaisut.

Some tarjoaa luotettavaa tietoa omahoitoon

Sairaanhoitajan työn ydin sydänsairaiden hoitotyössä on omahoidon ja -seurannan yksilöllinen ohjaus. Tämä tarkoittaa ohjauksen sisällön näyttöön perustumista sekä sen yksilöityä toteutustapaa ja aikataulutusta. Kohtaamisissa korostuvat sekä ammattilaisen ohjausosaaminen että sydänpotilaan aktiivinen rooli.

Hoitotyössä potilasohjaus saattaa helposti ”lipsahtaa” siihen, että ohjaustilanteessa korostuvat kirjallinen materiaali ja ammattilaisen näkökulma. Terveydenhuollon ammattilaisilla on kuitenkin velvollisuus ohjata ja opastaa, mistä kaikkialta luotettavaa tietoa omahoidon tueksi on saatavilla. Tämä on olennaista, sillä somen tiedetään edistävän väestön terveyttä ja tuottavan monenlaisia positiivisia hyvinvointivaikutuksia.

Some-kanavat ovat nopea, kiinnostava ja kohdennettu tapa ymmärtää ja sisäistää esimerkiksi tupakoimattomuuden, säännöllisen liikunnan ja terveellisen ravinnon merkitystä osana pysyvää omahoitoa. Sydänsairauksien kohdalla ei tule myöskään unohtaa vertaistuen merkitystä sairastuneen omahoitoon sitoutumista vaativan sairauden hoidossa: somessa jaetut samankaltaiset kokemukset yhdistävät ja edesauttavat sairauteen sopeutumista ja laadukasta omahoitoa.

Merkittävän somen käytöstä potilasohjauksessa tekee se, että terveystieto on koko ajan saatavilla ja tavoittaa siten sydänsairaan tarvitessa – jos hän vain tietää luotettavaa tietoa olevan saatavilla!

Hyvinvointiteknologia voi olla ratkaisu hoitoon sitoutumiseen

Hyvinvointiteknologia on erityisesti älypuhelimien yleistymisen myötä yhä useampien saatavilla. Teknologisilla ratkaisuilla voidaan tutkitusti tukea terveyttä ja hyvinvointia. Sydänpotilaiden kohdalla se tarkoittaa parhaimmillaan hoitoon sitoutumista ja omahoitoon motivoitumista, kun sairastuneen tietoisuus omista terveys- ja liikuntatottumuksista lisääntyy.

Kaikilla terveydenhuollon ammattilaisilla on vastuu ohjata ja neuvoa, millä tavoin terveyttä voidaan edistää esimerkiksi erilaisten hyvinvointitekniikoiden avulla. Teknologia tai some itsessään ei ole ratkaisu omahoitoon sitoutumisen haasteissa sepelvalimotautipotilaiden – tai minkään potilasryhmän – kohdalla, mutta ne voivat kuitenkin toimia merkittävänä tukena siinä.

Sydänterveyden ammattilaiselle tämä tarkoittaa sitä, että somen ja terveysteknologian hyödyntämisen tulee olla osa arkista työtä. Teknologia ja some ovat sulautumassa kiinteäksi osaksi terveydenhuoltoa. Tämä puolestaan asettaa vaatimuksen ammatillisen kehityksen ylläpitämisestä esimerkiksi digitaalisten taitojen koulutuksen kautta.

 

Lähteet:

Duodecim Terveyskirjasto 2021. Sepelvaltimotauti. Viitattu 16.9.2022. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00077

Krooninen sepelvaltimo-oireyhtymä. Käypä hoito-suositus 2022. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Viitattu 16.9.2022. https://www.kaypahoito.fi/hoi50102

Nummikoski, E.; Päätalo, K.; Koivunen, K.; Henner, A. & Kajula, O. 2019. Potilaslähtöistä, yksilöllistä ohjausta kehittämässä -sepelvaltimotautipotilaan kokemuksia saamastaan ohjauksesta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-ja kehitystyön julkaisut 68. Viitattu 16.9. http://www.oamk.fi/epooki/2019/sepelvaltimotautipotilaan-potilasohjaus/

Salakari M. 2022. Terveysteknologia terveyden edistämisessä. Luentomateriaali.

 

Teksti:

Marjaana Nokka
Master School -opiskelija, sydänhoitaja
Turun AMK

Minna Salakari
FT, lehtori
Turun AMK