Traumapotilaan arviointia tarkistuslistan avulla

12.09.2022

Trauma on kolmanneksi yleisin kuolinsyy kaikissa ikäryhmissä sydän- ja verisuonitautien ja syövän jälkeen (Dogrul ym. 2020). Tämä lause herätti mielenkiintomme pohtiessamme aihetta opinnäytetyölle.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vatsan alueen ja rintakehän vammojen tutkiminen akuuttivaiheessa. Tavoitteena oli luoda tarkistuslista vatsan alueen ja rintakehän vamman saaneen potilaan tutkimiseen ja arvioimiseen. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Tyks Akuutti.

Suunnittelua

Traumapotilaan hoidon tulee olla systemaattista, selkeää, nopeaa ja päätösten tulee olla oikeita (Paajanen 2014). Yleisesti traumapotilasta koskevia opinnäytetöitä oli jo ennestään, joten halusimme yhdessä opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa keskittyä joihinkin tiettyihin osa-alueisiin traumoista.

Päädyimme käsittelemään rintakehän- ja vatsan alueen traumoja. Ohjaavina kysymyksinä olivat:

  • Mitkä ovat sairaanhoitajan toteuttamat tutkimukset vatsan alueen ja rintakehän traumaperäisen vamman akuuttivaiheessa?
  • Minkälaisia tarkistuslistoja on jo olemassa liittyen vatsan alueen tai rintakehän traumaperäisen vamman akuuttivaiheen arviointiin?
  • Minkälainen tarkistuslista kirjallisuuskatsaukseen perustuen saadaan laadittua?

Näiden kysymysten pohjalta lähdettiin luomaan opinnäytetyötä ja muovaamaan tuotettavaa tarkistuslistaa.

Sanoista tuotokseksi

Toteuttamismenetelmäksi valikoitui kuvaileva kirjallisuuskatsaus, sillä aiheestamme löytyi jo ennestään paljon tietoa. Tarkoituksenahan on hakea aiheesta mahdollisimman kattavasti laadukasta tietoa, jonka avulla kartoitetaan nykyinen tai mennyt asiaintila, muodostetaan saadusta tiedosta synteesiä sekä tuotetaan tiivistetty jämäkkä teksti.

Kun kirjallisuuskatsauksen tiedon haku ja tiedon kirjoittaminen auki saatiin valmiiksi, käytiin aineisto läpi deduktiivisella sisällönanalyysillä ja pohdittiin, mitä tarkistuslistaan otetaan. Tähän tarkoitukseen tehtiinkin yhteenvetotaulukot, joiden avulla nähtiin konkreettisesti, kuinka monta kertaa jokin tietty asia mainittiin teksteissä. Tämän taulukon avulla valittiin tarkistuslistaan tulevat asiat.

Tarkistuslista vai Hoitoprotokollan tarkistuslista?

Lopullisesta tarkistuslistasta muovautui hieman perinteisestä poikkeava. Siihen on myös sisällytetty potilaan tutkimisen lisäksi esimerkiksi löydökset, arviointi ja kivunhoito. Tämän vuoksi siinä on tarkistuslistan lisäksi hoitoprotokollan piirteitä.

Opinnäytetyön loppuvaiheella pohdimmekin mahdollista jatkotutkimus- tai kehittämisideaa, jossa luotaisiin mahdollisesti omat tarkemmat tarkistuslistat erikseen vatsan alueelle ja rintakehän vammoille.

Tutustu Mikko Lammeksen ja Miika Mäkelän opinnäytetyöhön: Aikuisen traumaperäinen vatsan alueen tai rintakehän vamma – akuuttivaiheen hoitoprotokollan tarkistuslista.

 

Lähteet:

Paajanen, H. 2014. Vuotavan vatsavamman hoito ja milloin jätän vatsan auki?. Suomen Ortopedia ja Traumatologia. Vol. 37, No 1, 14–15. Viitattu 26.03.2022. http://www.soy.fi/files/sot1-14_vuotavan_vatsavamman.pdf

Dogrul, B.; Kiliccalan, I.; Asci, E & Peker, S. 2020. Blunt trauma related chest wall and pulmonary injuries: An overview. Chinese journal of traumatology. Vol. 23, No 3, 125–138. Viitattu 26.01.2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7296362/

 

Teksti:

Miika Mäkelä ja Mikko Lammes
Sairaanhoitajaopiskelijat
Turun AMK

Tuija Leinonen
Yliopettaja
Turun AMK