Yhdeksäsluokkalaiset kaipaavat tietoa nikotiinituotteiden vaikutuksista lisääntymisterveyteen

04.11.2021

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin opinnäytetyössä luotiin lisääntymisterveyden osaamiskartta nikotiinituotteiden käyttöön ja lisääntymisterveyteen liittyen. Lisäämällä yhdeksäsluokkalaisten tietoa voidaan vaikuttaa heidän elintapavalintoihinsa.

Tupakkatuotteiden käyttö on suurin yksittäinen terveysriski ja keskeinen syy väestöryhmien välisiin terveyseroihin. Nuoruus on otollisinta aikaa tupakoinnin ja nuuskaamisen aloittamiselle, ja on epätodennäköistä, että käyttö alkaisi enää aikuisiällä. Siksi on erityisen tärkeää ehkäistä tupakoinnin ja nuuskan käytön aloittamista sekä auttaa jo tuotteita käyttäviä lopettamaan.

Nuoret tarvitsevat tietoa hedelmällisyydestä ja seksuaaliterveydestä. Tiedetään, että nikotiinituotteiden riskit lisääntymisterveydelle ovat ilmeiset: nikotiinilla on muun muassa haitallinen vaikutus raskausajan terveyteen sekä äidin että sikiön osalta. Nämä vaikutukset ulottuvat lapsuuteen lisäten muun muassa lapsen sairastuvuutta.

Osallistavat menetelmät saivat nuoret pohtimaan lisääntymisterveyttään

Kehittämisprojektina toteutettuun opinnäytetyöhön osallistui neljä yhdeksättä luokkaa, kaikkiaan 73 oppilasta. Projektissa kartoitettiin nuorten tietoja ja ajatuksia nikotiinituotteista ja lisääntymisterveydestä sekä niiden vaikutuksista toisiinsa. Lisäksi siinä selvitettiin, mitä nuorten tulisi tietää lisääntymisterveydestä, nikotiinista ja päihteistä sekä terveydestä ja hyvinvoinnista lisääntymisterveyteen liittyen.

Kehittämisprojekti toteutettiin toiminnallisella nuoria osallistavalla learning cafe -menetelmällä. Learning cafe on yhteistoimintamenetelmä, jossa sekä keskustellaan että luodaan ja siirretään tietoa. Osallistujat jaettiin neljän teeman mukaisesti ryhmiin, joissa he ideoivat ajatuksiaan ja siirtyivät vuorollaan seuraavaan teemaan.

Ennen learning cafe -toiminnan alkua asiantuntijaraati määritteli teemoiksi:

  1. Mitä tarkoitetaan lisääntymisterveydellä?
  2. Mitä vaikutuksia nikotiinilla (tupakka, nuuska, sähkötupakka) on lisääntymisterveyteen?
  3. Mitä nuorten tulisi tietää lisääntymisterveydestä?
  4. Mitä nuorten tulisi tietää nikotiinituotteista?

Nuoret tiedostavat nikotiinin vaikutuksia, mutta tarvitsevat lisää faktatietoa

Nuorilla oli kattavasti tietoa ja ajatuksia sekä nikotiinituotteista että lisääntymisterveydestä. He pohtivat monipuolisesti aihetta eri näkökulmista aina raskausajan terveydestä esteettisyyteen. Yhdeksäsluokkalaiset kokivat kuitenkin, että nuoret kaipaavat faktatietoa elintavoista ja nikotiinin aiheuttamista vaikutuksista lisääntymisterveyteen.

Omasta terveydestä huolehtimista – sisältäen sukupuolitaudit, ehkäisyn, riskikäyttäytymisen ja riippuvuuden – pidettiin merkityksellisenä. Nuoret ottivat esiin nikotiinituotteiden ja päihteiden vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin ja kognitiivisiin toimintoihin sekä elämänhallintaan.

Yhdeksäsluokkalaisilla oli tiedossa, että nikotiinin käyttö vaikuttaa sikiön ja lapsen terveyteen, hyvinvointiin ja kehitykseen. Suuri osa nuorista tiesi nikotiinin aiheuttavan erektiohäiriöitä ja lapsettomuutta. Lisääntymisvaikeudet ja nikotiinin haitallisuus korostuivat vastauksissa. Nuorten mielestä merkityksellistä olisi saada lisää tietoa päihteiden haittavaikutuksista ja nikotiinin terveyshaitoista.

Osaamiskarttaa hyödynnetään yläkoululaisten terveyden edistämisen toiminnassa

Osaamiskartoituksessa hyödynnettiin osaamisen hallinnan perusprosessia, joka käsittää ydinosaamisen ja osaamistavoitteiden määrittelyn. Osaamiskartta tuotettiin yhdeksäsluokkalaisten tietojen ja tiedon tarpeen pohjalta perustuen kirjallisuuskatsaukseen.

Osaamiskartta koostuu neljästä osaamisalueesta nikotiinin vaikutuksista lisääntymisterveyteen pääteemoja mukaillen. Teemat liittyvät toisiinsa ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään, joten osaamiskartassa pääteemat laadittiin kehän muotoon. Teemojen alle on koottuna projektin tulokset peilattuna teoreettiseen viitekehykseen. Näin niistä muodostuu laajempia osaamistavoitteita, jotka mukailevat perusopetuksen yhdeksännen luokan opetussuunnitelmaa.

Tuotoksena syntynyt osaamiskartta määrittää tavoitteet, jotka yhdeksäsluokkalaisten tulisi hallita nikotiinin vaikutuksista lisääntymisterveyteen.

 

Kehittämisprojektin toimeksiantajana oli Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen nuorten nikotiinittomuuteen tähtäävä NIKO-projekti. Tuotos hyödynnetään NIKO-projektin terveyskioski-toiminnassa. Tutustu Nina Laineen opinnäytetyöhön.

 

Teksti:

Nina Laine
Sairaanhoitaja (YAMK), kätilö
Turun AMK

Minna Salakari
Lehtori, FT
Turun AMK