Tulevaisuuden johtaja on uudistuva yhteistyötaituri

02.06.2021

Tulevaisuuden sote-johtajilta vaaditaan laajaa kokonaiskuvan hallintaa, ylialaista yhteistyötä ja vahvaa talousosaamista. Perustana toimivan substanssiosaamisen yhdistäminen yleisiin johtamisen taitoihin rikastuttaa ja tukee johtamista. Se auttaa myös kohdentamaan käytössä olevia resursseja tehokkaammin.

Yhdistelmän rajapintoja eheyttämään tarvitaan kipeästi monialaista yhteistyöosaamista, jota syntyy tutkintorajat ylittävässä yhteisessä toiminnassa. Useissa organisaatoissa sote- ja talousjohtajien välissä on suuri kuilu, jonka me haluamme kuroa umpeen suorittamamme soteMBA-tutkinnon avulla.

SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtamisen tutkinto kiinnostaa meitä monista syistä. Jaamme kokemuksen siitä, että haluamme kehittyä ja kehittää, mutta työkalupakkimme kaipaa lisää välineitä ja päivitystä. SoteMBA-opintojen aloitus on tuntunut raikkaalta mahdollisuudelta päivittää osaamistamme vastaamaan työelämän tarpeita nyt ja tulevaisuudessa.

Sote uuden edessä

Pitkään vellonut sote-uudistus on jarruttanut organisaatioiden kehittämis- ja yhteistyötä. Nyt viimeistään on herättävä siihen, että sote-sektori kaipaa muutosta. Tunnistetut tarpeet, etenkin asiakkaiden kokonaisvaltainen auttaminen, edellyttävät laaja-alaista asiantuntijuuden ja palvelujen yhteensovittamista.

Tulevaisuus vaatii tekemään asioita toisin. Tarvitsemme uudenlaista ammatillista osaamista, joka saavutetaan uudistamalla tutkintorakenteita. Jokaisella on oltava kykyä tarkastella asioita useasta eri näkökulmasta ja hyväksyä, ettei yhtä oikeaa vastausta ole. Uuden edessä kaikki ovat tasa-arvoisen tietämättömiä. Tietämättömyys mahdollistaa oppimista ja uutta yhteistyöosaamista.

Ylialainen yhteistyö muuttaa niin toimintaympäristöä, hallintorakenteita kuin toiminnan sisältöjäkin. Tämä vaatii meiltä tulevaisuuden soteMBA-johtajina kykyä toimia hajautetuissa ja verkostomaisissa organisaatioissa monialaista yhteistyötä tehden. Monialaista yhteistyötä tarvitaan, jotta palvelut ovat oikea-aikaisia, saavutettavia ja laadukkaita.

Johtajan osaamisessa korostuu ihmisten, verkostojen ja eri alan asiantuntijoiden johtaminen. Johtajan täytyy ennen kaikkea auttaa eri ammattiryhmien välisen yhteisymmärryksen luomisessa sekä kannustaa heitä yhteistyöhön. Oleellista on hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja tukea ihmisten osaamista.

Uudet urapolut

Työskentelemme ihmisläheisellä alalla, jolla osaajat luovat perustan palveluille. Alalla on huutava pula osaajista. Ilman riittävää henkilöstöä ei synny laadukkaita sote-palveluita. Alan vetovoiman edistäminen ja ylläpito on välttämätöntä. Johtajina haluamme kohentaa olosuhteita, jotta työ voidaan tehdä mahdollisimman hyvin. Ihmisten johtaminen ja organisaatiokulttuurin muuttaminen on tässä työssä keskiössä.

Sote-kentän muutos synnyttää tarpeen uusille ammateille ja urapoluille. Tutkintojen on vastattava työvoimatarpeeseen. SoteMBA-tutkinnossa saamme valmiuksia ihmisten johtamiseen ja välineitä liiketoiminnan hallintaan. Emme tyydy vain resurssien johtamiseen. Haluamme kehittyä tulevaisuustietoisina, vetovoimaisina ja motivoivina sote-johtajina, jotka arvostavat osaajia.

Lue lisää

Voit lukea opettajien tunnelmia uuden koulutuksen alusta tästä artikkelista.

Lähteet

COPE -hanke: Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan murroksessa.

Jalonen, H. 2020. Sote-uudistus – kompleksisuusteoreettinen tulkinta. Hallinnon Tutkimus, 39 (4), 302-309.

Kangasniemi, M., Hipp, K., Häggman-Laitila, A., Kallio, H., Karki, S., Kinnunen, P., Pietilä A-M., Saarnio, R., Viinamäki, L., Voutilainen, A. & Waldén, A. 2018. Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimikunnan julkaisusarja 39/2018.

Laanterä, S., Saunders H. (Eds.). 2020. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten geneerinen osaaminen. Kirjallisuuskatsaus. , In: Xamk Kehittää 114, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Tevameri, T. 2021. Katsaus sote-alan työvoimaan: Toimintaympäristön ajankohtaisten muutosten ja pidemmän aikavälin tarkastelua. TEM toimialaraportit 2021:2.

Viitala, R. 2005. Johda osaamista. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu.

Teksti

Hanna Lautakoski
Opiskelija
Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Turun AMK

Pirjo Nummi
Opiskelija
Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Turun AMK

Sirkku Opacic
Opiskelija
Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Turun AMK

Susan Suomi
Opiskelija
Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Turun AMK

Katja Suuronen
Opiskelija
Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Turun AMK

Tuuli Lahti
Yliopettaja
Turun AMK